Konferencja GISforum 2013, która odbyła się na początku października we Wrocławiu, zgromadziła w jednym miejscu przedstawicieli wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów. Uczestnicy podjęli dyskusje na temat różnych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych w dziedzinie systemów informacji przestrzennej. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest firma SHH.

W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób reprezentujących zarządców infrastruktury transportu, zarówno drogowej, jak i kolejowej (m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe, GDDKiA, Zarządy Dróg Wojewódzkich, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa), zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa sieciowe - m.in. elektroenergetykę, gazownictwo, wodociągi, jak również przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, biur projektowych i geodezyjnych oraz ośrodków akademickich.

Konferencja jest kontynuacją tradycji Spotkań Użytkowników GIS, które w trakcie siedmiu dotychczasowych edycji zgromadziły setki przedstawicieli wielu organizacji i przedsiębiorstw. 

Dwudniowy, obszerny program wydarzenia został podzielony na 6 sesji merytorycznych zawierających 25 prelekcji. Liczba wystąpień świadczy o zakresie i skali problematyki związanej z informacją przestrzenną. W programie dominowały zagadnienia GIS widziane przez pryzmat organizacji zawiadujących geodezją i kartografią, ale przede wszystkim z perspektywy odbiorców i użytkowników systemów informacji przestrzennej oraz dostawców rozwiązań technologicznych.

GISforum otworzył Piotr Janas, Prezes Zarządu SHH, który przybliżył ideę GISforum jako platformy wymiany doświadczeń. Podkreślił coraz większe znaczenie rozwiązań informacji przestrzennej dla przedsiębiorstw i organizacji. W jego opinii miało to kluczowy wpływ na stworzenie rozbudowanej inicjatywy GISforum dla  użytkowników systemów informacji przestrzennej.

Jerzy Zieliński, Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, przedstawił uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe tworzenia referencyjnych baz danych przestrzennych. Omówił także standardy i zagadnienia harmonizacji informacji w bazach danych oraz w treści map. Dyrektor Zieliński przedstawił również przykłady wykorzystania danych przestrzennych udostępnianych w szczególności z części wojewódzkiej i części krajowej PZGiK. Podsumował swoje wystąpienie stwierdzeniem, że dla lepszego funkcjonowania i szybkiego rozwoju systemów informatycznych GIS wszyscy zainteresowani powinni wymieniać się danymi.

Bartosz Soroczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska, opowiadał o światowych trendachw strategicznym zarządzaniu majątkiem. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. najnowsze technologie komplementarne czy skalowalność rozwiązań wykorzystujących Oracle Spatial. Na koniec wystąpienia wręczył Piotrowi Janasowi statuetkę potwierdzającą wysokie kompetencje firmy SHH, która jako jedyna w Polsce posiada specjalizację w zakresie rozwiązań Oracle Spatial.

Kolejne sesje dotyczyły m.in. hurtowni i repozytoriów danych przestrzennych, paszportyzacji majątku przedsiębiorstwa, kompleksowego zarządzania szlakami transportowymi, narzędzi do budowy aplikacji mapowych, modelowania i publikacji struktur danych oraz tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w urzędach. Wśród aktualnych tematów GIS nie mogło zabraknąć także prezentacji inicjatywy otwartego gromadzenia i udostępniania danych. Światowy trend był reprezentowany przez przedstawiciela OpenStreetMap Polska.

Drugiego dnia konferencji dominowały prezentacje firm technologicznych. W dużej mierze dotyczyły one oferowanych przez dostawców rozwiązań i sprzętu IT. Nie zabrakło także ważnych głosów użytkowników systemów GIS reprezentujących instytucje administracji państwowej i górnictwa.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Jan Miodek, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i wielki popularyzator wiedzy o języku polskim. Profesor rozpoczął wystąpienie od wyjaśnienia etymologii nazw geograficznych związanych m.in. z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem. Główna część prelekcji dotyczyła jednak wpływu nowych technologii na naszą komunikację, a zwłaszcza na sposób opisywania rzeczywistości w języku codziennym i mediach.

Większość prelekcji prezentowało praktyczne zastosowanie nowoczesnych systemów GIS. Zarówno globalne korporacje, jak i średniej wielkości firmy skupiały się na pokazaniu swoich rozwiązań przez pryzmat zrealizowanych wdrożeń. W opiniach licznie przybyłych uczestników konferencja potwierdziła swoją rolę - długo oczekiwanej i potrzebnej w przyszłości platformy wymiany doświadczeń pomiędzy ustawodawcami, użytkownikami i dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. Formuła konferencji będzie ewoluować zgodnie z oczekiwaniami i opiniami użytkowników rozwiązań GIS.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.