Jako drugi w Polsce został podpisany Kontrakt Terytorialny dla województwa podlaskiego. Kontrakt na kwotę 18,5 mld zł podpisał Zarząd Województwa Podlaskiego z marszałkiem Jarosławem Dworzańskim na czele, a ze strony rządowej wiceminister Iwona Wendel podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. 

- To uroczysty i ważny moment dla województwa podlaskiego. Ten dokument jest bardzo ważny dla rozwoju naszego województwa i będzie miał kluczową rolę przez najbliższe lata - powiedział marszałek Jarosław Dworzański. - Jest to dokument otwarty i będzie ewoluował w dobrym dla nas kierunku.

- Wyliczyliśmy dla województwa podlaskiego kwotę 18,5 mld zł i sądzę że jest to kwota realna. W njbliżych latach to województwo bardzo się zmieni i to zmieni na lepsze - dodała wiceminister Iwona Wendel.

Kontrakt Terytorialny to swego rodzaju umowa między rządem i samorządem wojewódzkim. Określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla rozwoju kraju, jak i samego województwa. Wskazuje również sposób ich realizacji i finansowania. Oprócz środków unijnych uwzględnia także środki krajowe. Kontrakt jest wypracowywany w trakcie negocjacji pomiędzy rządem a województwem. Obowiązuje do roku 2023, jednak na bieżąco będzie aktualizowany. Kolejne negocjacje przyjętej edycji kontraktu zaplanowane są pod koniec tego roku, czyli po przyjęciu programów operacyjnych, finansowanych z Unii Europejskiej.

Kontrakt zawiera też listę priorytetowych inwestycji dla województwa. Wśród nich znalazły się m.in.:
- budowa S8, odcinków Wyszków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo,
- budowa S61, od obwodnicy Augustowa do granicy państwa (w tym obwodnica Suwałk),
- budowa S61, od Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Augustowa (w tym obwodnica Łomży),
- budowa linii kolejowej E 75, czyli Rail Baltiki, na odcinku Sadowne – Białystok,
- prace na liniach kolejowych: nr 32 Białystok – Bielsk Podlaski, nr 31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, nr 52 Lewki – Hajnówka, nr 6 Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka,
- rewitalizacja linii kolejowych: nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów, nr 57 Kuźnica Białostocka – Gieniusze, nr 923 Bufałowo Wschód – Bufałowo, nr 36 Łapy – Śniadowo – granica województwa, nr 49 Śniadowo –  Łomża,
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – modernizacja i rozwój sieci energetycznych ,
- rozbudowa i przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,
- opracowanie i wdrożenie programu rozwoju Puszczy Białowieskiej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.