20 listopada odbyła się konferencja pod nazwą „Krajowy System Zarządzania Ruchem - Przyszłość Zarządzania Drogami Krajowymi w Polsce” zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Stowarzyszenie ITS Polska.

Konferencję rozpoczął briefing prasowy, w trakcie którego Andrzej Maciejewski, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił główne założenia planowanego systemu. Jego wypowiedzi uzupełniali Przemysław Rzeźniewski, zastępca dyrektora Zarządzania Ruchem w GDDKiA i Liliana Zając, kierownik zespołu ds. ITS w GDDKiA.

Podstawowym założeniem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) jest poprawa warunków i płynności ruchu na drogach, redukcja strat czasu oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa kierowców poprzez dostarczanie informacji na temat warunków ruchu na drogach w czasie rzeczywistym. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie impulsem dla rozwoju gospodarczego kraju, zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko ruchu drogowego oraz poprawy jakości podróżowania na po drogach krajowych w Polsce.

System ma zawierać niezbędne minimum urządzeń potrzebnych do realizacji jego funkcji. Zasadą jego działania będzie jednokrotne zebranie danych, ale już wielokrotne ich wykorzystanie.

Przyczyną wielu problemów przy realizacji zamówień był brak jednolitych standardów, dlatego GDDKiA nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportu – Polska (ITS Polska), której efektem było opracowanie w 2012 r. pakietu specyfikacji ITS. Specyfikacje określają wymogi stawiane elementom systemów ITS i będą wykorzystane przy finalizacji ramowych wymagań dla projektów w ramach KSZR. Przewidywane są dalsze prace mające na celu standaryzację rozwiązań KSZR, jak również sukcesywną ich aktualizację i dostosowywanie w miarę postępu technologicznego i zmieniającego się zapotrzebowania na dane usługi.

KSZR będzie oparty na architekturze FRAME, dzięki czemu będzie miał budowę modułową, a specyfikacje poszczególnych modułów i urządzeń będą zapewniać konkurencyjność i interoperacyjność elementów systemu w skali kraju i w skali całej UE.

Nie będzie jednego przetargu na cały system, a kilka na poszczególne moduły. Oparcie systemu na FRAME i specyfikacje funkcjonalne mają zagwarantować konkurencyjność rynkową i możliwość udziału wielu różnych dostawców. Dzięki temu, że KSZR bazuje na architekturze FRAME możliwe będzie opracowanie spójnej, całościowej koncepcji systemu i jego wdrażanie w sposób zintegrowany, co zdaniem GDDKiA pozwoli uniknąć „wyspowych” i wyizolowanych wdrożeń.

System będzie korzystał z infrastruktury viaTOLL, która jest własnością Skarbu Państwa.

Przetargi na główne elementy KSZR mają ruszyć w 2015 r., natomiast GDDKiA planuje, że na części sieci dróg krajowych system zacznie funkcjonować w 2020 roku.

Finansowanie systemu będzie pochodzić ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z programu CEF (Connecting Europe Facility). Ma być on finansowany również ze środków publicznych. GDDKiA opracowała już pierwszą wersję studium wykonalności, nie podano jednak szacunkowych kosztów całkowitych ani korzyści finansowych z wdrożenia systemu. 

Andrzej Maciejewski przedstawił podstawowe założenia realizacji systemu, kładąc nacisk na jego główne cechy funkcjonalne jakimi mają być: efektywność, konkurencyjność, interoperacyjność i skalowalność.  Podkreślając rolę sektora komercyjnego i duże znaczenie współpracy ze środowiskiem naukowym dyrektor Maciejewski zaznaczył też, że założenia systemu zostaną poddane szeroko zakrojonym konsultacjom społecznym w branży. W tym celu GDDKiA zaprasza do odwiedzania świeżo uruchomionej platformy informacyjnej systemu pod adresem: www.kszr.gddkia.gov.pl.

Konferencja została zorganizowana przede wszystkim w celu rozpoczęcia współpracy GDDKiA z instytucjami sektora komercyjnego i publicznego, które mają wpływ na transport na drogach krajowych. Nie bez znaczenia było też przedstawienie rezultatów prac nad przygotowaniem specyfikacji technicznych w zakresie ITS, które są podstawą prac nad KSZR oraz prezentacja internetowej platformy komunikacyjnej, która będzie zawierać aktualne informacje o postępach w realizacji KSZR i umożliwi kontakt zainteresowanych instytucji z GDDKiA.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.