Ponad 107 mln zł otrzymało Krosno na przebudowę i rozbudowę obwodnicy. Z końcem ubiegłego roku pomiędzy miastem Krosno a Centrum Unijnych Projektów Transportowych została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Dzięki zawartej umowie o dofinansowanie miasto otrzyma refundację wydatków, które zostały poniesione na roboty budowlane zrealizowane w latach 2008 – 2010 oraz na dokumentację techniczną. W tym właśnie okresie miasto z własnych środków sfinansowało rozbudowę obwodnicy od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Zręcińską i ul. Pużaka do skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Czajkowskiego i ul. Składową. Na odcinku tym o długości 1700 m została dobudowana druga jezdnia, dojazdowe drogi zbiorcze i ekrany akustyczne. Ponadto miasta uzyska zaliczki dofinansowania do kosztów, które będą ponoszone w latach 2013 – 2015 na dalszą rozbudowę obwodnicy miasta. Przetarg na roboty budowlane miasto planuje ogłosić do końca I kwartału 2013 r.

Dokładny zakres planowanych robót budowlanych obejmuje właściwie cały odcinek drogi krajowej przebiegający w granicach miasta Krosna. Poza miejscami gdzie stan nawierzchni jest dobry nowa nakładka zostanie położona na al. Jana Pawła II, ul. Podkarpackiej i ul. Bieszczadzkiej. Przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Podkarpackiej z ul. Tysiąclecia gdzie po poszerzeniu jezdni ul. Podkarpackiej wyznaczony zostanie odrębny pas do skrętu w lewo. W tym miejscu oraz na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II, ul. Bema i ul. Rzeszowskiej powstanie sygnalizacja świetlna.

Fot. Nowa nakładka zostanie położona na al. Jana Pawła II, ul. Podkarpackiej i ul. Bieszczadzkiej

Największą częścią projektu będzie jednak rozbudowa skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Witosa. Początek tej części projektu to jednocześnie koniec dwupasmowej jezdni, która powstała w roku 2010 zaraz za skrzyżowaniem obwodnicy z ul. Czajkowskiego. Powstałe wtedy tymczasowe zwężenie drogi z dwóch do jednej jezdni zostanie rozbudowane. Powstaną dwie jezdnie aż do mostu na rzece Lubatówce. Aby ułatwić komunikację z osiedla Guzikówka do centrum miasta wybudowane zostaną dwa wiadukty, pod którymi przeprowadzona zostanie ul. Witosa, która połączy się z ul. Jagiellońską. Przy wiaduktach powstaną zjazdy tak aby użytkownicy drogi mogli bezkolizyjnie zjechać i wyjechać na skrzyżowanie oraz chodniki i ścieżki rowerowe.

Roboty budowlane powinny się zakończyć do 30 czerwca 2015 r.

Całkowite dofinansowanie przyznane miastu, łącznie na refundację poniesionych wydatków, jak i pokrycie planowanych kosztów wynosi 107 636 466,16 zł. Środki te pochodzą z ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie jeszcze w listopadzie 2008 r., z uwagi jednak na brak wystarczającej ilości środków projekt miasta pozostawał na liście rezerwowej aż do stycznia 2012 r. Wtedy po uruchomieniu dodatkowych środków na szczeblu krajowym podjęto działania zmierzające do aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej, a następnie przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie. Równolegle rozpisano przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował realizację inwestycji. W Urzędzie Miasta powołano także specjalny zespół, którego zadaniem będzie współpraca z wykonawcami robót, inżynierem kontraktu oraz rozliczenie finansowe całej inwestycji.

Źródło: UM Krosno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.