Od dziesięciu lat Legnica jest miastem w budowie i przebudowie. Znaczne środki budżetowe oraz pochodzące z wielu źródeł zewnętrznych, w tym głównie z programów unijnych, inwestowane są zwłaszcza w modernizację miejskich dróg i całych układów komunikacyjnych, unowocześnianie bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, ochronę i konserwację zabytków oraz rewitalizację obiektów mieszkaniowych i zasobów przyrodniczych.

W minionym 2012 roku na legnickie inwestycje przeznaczono z budżetu ponad 40 mln zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazły się m.in.:
- przebudowa ul. Libana wraz z częścią placu Wilsona, ulicy Wrocławskiej i traktu przy Parkowej o wartości około 4,1 mln zł, z czego prawie 3 mln miasto pozyskało z funduszy unijnych,
- przebudowa wiaduktu PKP w ciągu Alei Piłsudskiego warta ok. 3,5 mln zł, z czego prawie 2 mln udało się zdobyć z budżetu państwa,
- zlecone zostało w publicznym przetargu przygotowanie dokumentacji przebudowy ul. Jaworzyńskiej (ok. 200 tys. zł),
- przebudowa nadziemnego przejścia dla pieszych wraz z zainstalowaniem wind w ciągu alei Piłsudskiego jako inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i starszych, której koszt wyniósł ok. 550 tys. zł,
- przebudowa nawierzchni i zatok autobusowych alei Piłsudskiego, na którą w 2013 roku przeznaczono 1,4 mln zł i która będzie kontynuowana w roku 2013,
- instalacje i drogi na Piekarach „B” pod budownictwo mieszkaniowe (1,2 mln zł),
- przebudowa i budowa ul. Środkowej wraz z chodnikami, oświetleniem i 55 nowymi miejscami do parkowania, która usprawniła funkcjonalność lokalnego układu komunikacyjnego, o wartości blisko 2 mln zł pochodzących wyłącznie z budżetu miasta,
- przebudowa zabytkowej Willi Bolka von Richtchofena wraz z jej adaptacją na Środowiskowe Centrum Integracyjno-Profilaktyczne  o wartości ponad 3,5 mln zł, na której realizację gmina zdobyła ponad 2 mln środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Zadanie to stanowiło ostatnią integralną część, składającego się z siedmiu projektów „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy”. W ramach rewitalizacji tej części Legnicy miasto podpisało umowy z samorządem województwa na łączną kwotę ponad 23 mln zł, uzyskując dofinansowanie w wysokości aż 70 proc. Zrealizowano już wszystkie zadania w rejonie H. Pobożnego i B. Chrobrego: drogi i chodniki, ogród zabaw, funkcjonalne wnętrza blokowe, remonty 22 kamienic mieszkalnych, chodnik przy ul. Libana i przebudowę tej ulicy. W pierwszych dniach 2013 roku dobiega końca wyposażanie obiektu w niezbędny, nowoczesny sprzęt. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy wraz z zadaniami z zakresu odnowy zdegradowanych obszarów jest bardzo wysoko oceniany przez Urząd Marszałkowski, jako najbardziej spójny przestrzennie i zadaniowo.
- modernizacja odcinka ul. Wrocławskiej wraz z zatokami autobusowymi o wartości ponad 260 tys. zł.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.