Regionalna Izba Obrachunkowa podzieliła wątpliwości wojewody pomorskiego odnośnie sposobu wydatkowania dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych na kierowców przez straże miejskie i gminne. Izba uznała, że uzyskane w ten sposób środki powinny być przeznaczane wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa.

W lipcu ubiegłego roku wojewoda pomorski Ryszard Stachurski zwrócił się do kilku pomorskich gmin z prośbą o informację w jaki sposób wykorzystują środki uzyskane z mandatów. Niektóre z przesłanych odpowiedzi wzbudziły wątpliwości wojewody. Zebrany materiał przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która sprawuje nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową gmin.

Wojewoda podkreślał, że zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych uzyskane w ten sposób dochody mogą być przeznaczane jedynie na zadania inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe związane z siecią drogową. Prawo dopuszcza również możliwość wykorzystania pieniędzy z mandatów na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych. Gminy mogą także korzystać z uzyskanych  z fotoradaru dochodów do działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.