W Kontrakcie Terytorialnym dla województwa świętokrzyskiego przewidziano, że w latach 2014-2023 zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju w województwie świętokrzyskim może wynieść około 14,3 mld zł.

Na liście podstawowej przedsięwzięć objętych Kontraktem Terytorialnym znalazło się m.in. dokończenie przebudowy drogi S7, dzięki czemu uzyska ona parametry drogi ekspresowej na całym swoim przebiegu na terenie regionu. Wybudowana będzie także obwodnica Opatowa oraz obwodnica Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego będą mogli liczyć na kontynuację modernizacji ulicy Zagłoby, czyli tzw. małej obwodnicy.

Dofinansowanie (ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020) otrzymają także projekty na drogach wojewódzkich, w tym przede wszystkim drodze nr 764 Kielce – Staszów na odcinku przebiegającym przez obszar funkcjonalny Miasta Kielce.

W zależności od dostępności środków, realizowane będą inne odcinki dróg na tym obszarze, umieszczone na liście warunkowej, w tym droga nr 762 Chęciny – Małogoszcz, droga nr 745 w Masłowie, czy obwodnice Radkowic, Brzezin i Chmielnika w ciągu dróg wojewódzkich.

Ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz innych programów krajowych uzyskają także wsparcie projekty wypracowane wspólnie przez Miasto Kielce oraz gminy wchodzące w skład jego obszaru funkcjonalnego, ujęte w przygotowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których celem ma być m.in. poprawa jakości systemu transportowego, poprawa efektywności energetycznej oraz modernizacja sieci ciepłowniczych.

Lista warunkowa, wpisana do Kontraktu Terytorialnego obok listy podstawowej, obejmuje szereg projektów, których realizacja będzie uzależniona od dostępności środków finansowych, lub też od spełnienia innych warunków. Lista ta obejmuje m.in. takie projekty jak przebudowa drogi S74 na odcinkach Sulejów – Kielce oraz Kielce – Nisko, odcinki dróg krajowych nr 42 i nr 9, w tym obwodnica Wąchocka, modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko, czy zadeklarowana przez Zarząd Województwa do finansowania w ramach RPO budowa łącznicy z CMK w Czarncy.

Źródło: Urząd Marszałkowksi Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.