Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności wdrożenia do prawa polskiego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 181/2011, odnoszących się do praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Przepisy tego rozporządzenia są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od 1 marca 2013 r.

W projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym uregulowano kwestie wyznaczania dworców autobusowych i autokarowych, w których osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc, wskazanie organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów oraz określenie sankcji za ich naruszenie.

Do projektu ustawy włączono nowy rozdział 8a, w którym określono kryteria wyznaczania dworców, w których niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc. Przewiduje się, że dworzec autobusowy (stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego), w mieście liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługujący w roku kalendarzowym ponad 500 tys. pasażerów będzie pełnił - po odpowiednim dostosowaniu - funkcję terminala autobusowego i autokarowego, w którym osoby niepełnosprawne i z ograniczoną sprawnością ruchową znajdą pomoc. Dostosowanie dworców autobusowych i autokarowych do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego (jst).
 
Minister transportu będzie dokonywał weryfikacji wniosków zgłoszonych przez jst. Po pozytywnej weryfikacji, dworzec zostanie umieszczony w „Wykazie dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej”. Gdy obiekt nie spełni kryteriów dostosowawczych, minister może odmówić przyznania statusu dworca wyznaczonego do udzielania pomocy. Dworce będą podlegały kontroli, a ich negatywny wynik może spowodować wykreślenie obiektu z „Wykazu”.

Do projektu nowelizacji ustawy dodano także rozdział 9a „Ochrona praw pasażerów”, w którym szczegółowo uregulowano sprawy związane ze składaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych przez pasażerów transportu krajowego i międzynarodowego.

Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą organizator publicznego transportu zbiorowego oraz organ właściwy do wydawania zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym. Marszałek województwa będzie natomiast rozpatrywał skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez podmiot zarządzający dworcem, wyznaczonym do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. W przypadku gdy dworzec jest własnością samorządu województwa, rozpatrywanie skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, podmiot zarządzający wyznaczonym dworcem, organizator turystyki lub pośrednik turystyczny będzie podlegał karze w wysokości nie większej niż 30 tys. zł.
Dostosowanie terminali do udzielania pomocy zgodnie z wymaganiami unijnymi będzie zadaniem własnym gminy. Jest to zgodne z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, której przepisy mówią, że budowa, przebudowa i remont dworców należy do zadań własnych gminy.

Zakłada się, że pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z dostosowaniem wyznaczonych terminali autobusowych i autokarowych będą pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych. Za korzystanie przez operatora publicznego transportu zbiorowego i przewoźnika z dworców wyznaczonych do udzielania pomocyniepełnosprawnym, jednostka samorządu terytorialnego może pobierać opłaty, które wyniosą maksymalnie 2 zł.

Wskazane w projekcie nowelizacji ustawy kryteria pozwalają zapewnić świadczenie pomocy na 21 dworcach – w praktyce w każdym województwie. Jednocześnie przewiduje się, że każdy właściciel dworca, który nie spełnia ww. kryteriów, może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie tego dworca do udzielania pomocy. Przepis ten umożliwi wyznaczenie dworców zlokalizowanych np. w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.