22 czerwca GDDKiA odstąpiła od umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61. Dotychczasowy wykonawca, hiszpańska firma FCC, mimo wielokrotnych wezwań nie nadrobił zaległości w realizacji tej inwestycji.

Za kilka tygodni, po przeprowadzeniu inwentaryzacji ogłoszony zostanie nowy przetarg. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą planowane jest na późną jesień tego roku, co o przynajmniej rok przesunie zakończenie kontraktu.  

Firma FCC od początku miała poważne opóźnienia, a wreszcie nie zastosowała się do wezwań inwestora do podjęcia i kontynuowania prac.  Zaawansowanie budowy obwodnicy Szczuczyna szacowane jest na ledwie 16 procent w sytuacji, gdy upłynęła już przeszło połowa czasu przewidzianego na realizację całej inwestycji.

Dlatego jeszcze przed odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą, GDDKiA złożyła wezwanie do zapłaty z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy, a obecnie podejmuje działania prawne zmierzające do odzyskania zaliczki wypłaconej FCC na poczet zakupu materiałów i robót budowlanych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.