Minęły już dwa miesiące od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

W związku z tym Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przygotowała pismo w sprawie nowych przepisów dotyczących praktyki zawodowej i weryfikacji posiadanego wykształcenia, wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, przeprowadzania egzaminu oraz zakresu uprawnień budowlanych w specjalności mostowej i drogowej.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.