Najnowsze analizy opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wskazują, że emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadła o prawie 2% w okresie 2012-2013, co zbliża UE do osiągnięcia celu redukcji emisji do 2020 roku. UE jest również na dobrej drodze do osiągnięcia dwóch innych celów: zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej do 2020 roku.

Według analizy EEA dotyczącej prognoz poszczególnych państw członkowskich, UE może ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do 2020 r. o co najmniej 21% w porównaniu z poziomem z roku 1990, przekraczając tym samym uzgodniony docelowy poziom 20%. W 2012 roku 14% zużytej energii końcowej pochodziło ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu UE szybciej osiąga postępy w realizacji celu wykorzystywania 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Zużycie energii w UE spada również szybciej niż byłoby to konieczne dla osiągnięcia celu dotyczącego efektywności energetycznej.

- Nasza analiza wskazuje, że Europa jest na dobrej drodze do realizacji celów na 2020 r. – mówi Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA. - Nawet w kontekście recesji gospodarczej ostatnich lat widzimy, że strategie polityczne i związane z nimi środki są skuteczne i odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego wyniku okresowego. Ale nie możemy popadać w samozadowolenie. Opublikowane analizy wskazują również kraje i sektory, w których rozwój był wolniejszy niż zakładano.

Sytuacja na poziomie państw członkowskich jest bardziej zróżnicowana niż na poziomie ogólnounijnym. Dziewięć krajów osiągnęło dobre wyniki w realizacji celów powiązanych z polityką klimatyczną – redukcji emisji gazów cieplarnianych, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, a żaden kraj nie osiągnął wyników gorszych od spodziewanych we wszystkich trzech dziedzinach. Jednak trzem państwom członkowskim grozi nieosiągnięcie ich indywidualnych celów przyjętych na 2013 r., a prognoza emisji gazów cieplarnianych dla sześciu państw członkowskich wskazuje, że nie osiągną one celów na 2020 r. za pomocą przyjętych krajowych strategii politycznych i środków z nimi związanych. Ponadto prognozy uzyskane od państw członkowskich pokazują, że nie osiąga się ograniczenia emisji w sektorach transportu i rolnictwa lub zmniejszane są one tylko w niewielkim zakresie.
Pod koniec października europejscy szefowie państw i rządów uzgodnili nowe główne cele na rok 2030, zgodnie z którymi należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu do poziomu z 1990 r., zwiększyć udział energii odnawialnej w zużyciu energii końcowej do 27 % i obniżyć o co najmniej 27% zużycie energii w porównaniu do sytuacji obecnej.

Obecne prognozy na 2030 r. pokazują, że konieczne są dodatkowe wysiłki na poziomie krajowym i unijnym, aby utrzymać UE na drodze do osiągnięcia nowo przyjętych celów na 2030 r., a także by zrealizować długoterminowe ambicje obniżenia emisyjności europejskiego systemu energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o 80–95% do roku 2050.

Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła, że osiągnięcia w zakresie realizacji celów klimatycznych na rok 2020 dowodzą, że Europa jest gotowa zintensyfikować swoje działania. Więcej nawet: ukazują one, że UE wprowadza znaczące ograniczenia emisji. Przyjęte strategie są więc skuteczne.

Źródło: EEA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.