Na stronie internetowej zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach opublikowana została trzecia edycja Wytycznych Technicznych ZDW. Najnowsza edycja przynosi 11 nowych wytycznych.

Trzy wytyczne, to całkiem nowe uregulowania, a pozostałych osiem to aktualizacje już obowiązujących. Dziesięć z nich dotyczy wykonawstwa, a jedna projektowania. Wśród nowości są m.in. uregulowania dotyczące warstw ścieralnych o polepszonych właściwościach akustycznych. Z kolei wytyczne projektowe dotyczą barier ochronnych, jakie stosowane będę odtąd na drogach wojewódzkich w Śląskiem.

W zmienionych wytycznych nacisk został położony na zwiększenie wymagań dotyczących równości warstw ścieralnych nawierzchni. Innymi słowy, wszystkie przetargi ogłaszane od lipca br. zawierają już w specyfikacjach (SIWZ) odniesienie do trzeciej edycji WT ZDW w Katowicach i wszystkie remonty i inwestycje będą weryfikowane w oparciu o nowe, bardziej rygorystyczne wymagania.

Przypomnijmy, że pierwsza wersja WT ZDW w Katowicach opublikowana została w 2009 roku. Miało to bardzo duże znaczenie dla procesu kontroli jakości remontów dróg wojewódzkich. Wykonawcy już na etapie przystępowania do przetargu mieli jasną i nie budzącą żadnych wątpliwości informację o koniecznych do zastosowania materiałach i technologiach.

W roku 2011 opublikowana została druga edycja WT ZDW w Katowicach. Zmiany i nowe regulacje dotyczyły m.in. standardów mieszanek bitumiczno-asfaltowych.

Wytyczne techniczne są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie BIP ZDW w Katowicach. Dostęp do serwisu także przez zakładkę „Standardy ZDW” w menu na głównej stronie witryny ZDW Katowice.

***

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach otrzymał nagrodę QI Order – System Zarządzania Jakością. Przyznaje ją kapituła powołana przez Forum Biznesu Gazety Prawnej. Konkursowi patronuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także Klub Polskie Forum ISO 9000 i Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.

W uzasadnieniu członkowie kapituły podkreślili, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w swej codziennej pracy przywiązuje szczególne znaczenie do jakości. Dotyczy to zarówno pracy samego urzędu, który certyfikat serii ISO 9000 otrzymał w 2004 roku, jak i zlecanych prac na remont i budowę dróg i obiektów mostowych. Zapewnieniu ich najwyższej jakości służą Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach. Ten zestaw norm i wskazań dla wykonawców i projektantów jest pierwszą w Polsce tak kompleksową implementacją wytycznych Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

Źródło: ZDW Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.