Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. Program, będący kontynuacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015, określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce.

Wprowadzony przez Komisję Europejską mechanizm nałożył na państwa członkowskie, chcące skorzystać z funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014-2020 w sektorze transportu, obowiązek przygotowania kompleksowego dokumentu określającego plany inwestycyjne w tym obszarze. W celu jego realizacji opracowany został Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) określający rządowe priorytety w zakresie transportu, których realizacja zostanie sfinansowana przy współudziale środków europejskich.

Dokumentem sektorowym, który wdraża te ustalenia w odniesieniu do infrastruktury drogowej jest właśnie Program Budowy Dróg Krajowych. Głównym celem programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

Z końcem 2023 roku mają zostać zrealizowane inwestycje z listy podstawowej programu:
- A1: granica państwa (Ostrawa) – Gdańsk (bez odc. Częstochowa – Tuszyn),
- A2: granica państwa (Świecko) – Mińsk Mazowiecki,
- S2: Południowa Obwodnica Warszawy,
- S3: Szczecin – Bolków,
- S5: Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Nowe Marzy (A1),
- S6: Goleniów – Gdańsk,
- S7: Gdańsk – Płońsk oraz Warszawa – Rabka,
- S8: Wrocław – Łódź – Warszawa – Białystok,
- S17: Warszawa – Lublin,
- S19: Lublin – Rzeszów,
- S51: Olsztynek – Olsztyn,
- S61: Ostrów Mazowiecka – gr. państwa w Budzisku.

Ich wybudowanie możliwe będzie po zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty środków finansowych. Dodatkowo, projekt programu zawiera listę inwestycji drogowych ujętych na liście rezerwowej. W sytuacji zrealizowania zadań ujętych na obu listach, sieć dróg krajowych będzie obejmować pełne ciągi komunikacyjne: A1, A2, A4, A8, A18, S2, S3, S5, S6, S7 (bez odcinka Kraków – Myślenice), S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – Babica (Rzeszów).

Budowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków – Myślenice będzie przedmiotem analiz w późniejszym okresie.

Ponadto planuje się wybudowanie 35 obwodnic: Brodnicy, Inowrocławia, Wielunia, Bełchatowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Góry Kalwarii, Olsztyna, Kłodzka, Nysy, Kościerzyny, Sanoka, Szczecinka, Wałcza, drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo, Morawicy i Woli Morawieckiej, Kołbieli, Niemodlina, Opatowa,  Ujścia, Kępna, Brzozowa, Zatora, Poręby i Zawiercia, Staowej Woli i Niska, Bolkowa, Iłży, Dąbrowy Tarnowskiej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Tomaszowa Lubelskiego, Zabierzowa, Kędzierzyna Koźle, Nowego Miasta Lubawskiego, Myśliny, Nowego Sącza i Chełmca.

Oprócz zadań ujętych na liście podstawowej, w ramach listy rezerwowej umieszczono 13 dodatkowych obwodnic.

Na realizację wszystkich zadań konieczne będzie zapewnienie kwoty 141,5 mld zł w latach 2014-2023. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego, budżetu państwa oraz refundacji z budżetu UE.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.