Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął stanowisko w sprawie konieczności budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej nr 10 i skierowania listu z apelem o ukończenie obwodnicy do Prezesa Rady Ministrów. 

W opinii Zarządu Województwa północna jezdnia obwodnicy jest istotnym ogniwem w przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S10 inależy zrealizować tę inwestycję w nowym okresie programowania. W stanowisku podkreślono, że droga krajowa nr 10 nie tylko łączy Szczecin z aglomeracjami bydgosko-toruńską i warszawską, ale także jest ważną trasą tranzytową na osi wschód – zachód. Zapewnienie właściwej przepustowości, bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu jazdy mają więc priorytetowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jak sformułowano w stanowisku, budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa przyczyni się do stworzenia spójnej i kompleksowej zachodniopomorskiej sieci drogowej o wysokich parametrach jakościowych i poprawi dostępność komunikacyjną województwa.

Druga jezdnia obwodnicy to brakujący 6,4-kilometrowy odcinek obejścia Stargardu pomiędzy węzłem „Kobylanka” a węzłem „Stargard Szczeciński Zachód”. Jej budowa zapobiegnie wielu niebezpiecznym zdarzeniom, których powodem jest właśnie ponad 6-kilometrowe zwężenie DK 10 na dojeździe do Szczecina.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.