Droga ekspresowa S5 zapewni połączenie południowej granicy Polski z północną częścią województwa dolnośląskiego. Przebiegając przez Wrocław i Poznań do Gdańska zdecydowanie ułatwi życie mieszkańcom zachodniej części kraju.

Wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa udzielił GDDKiA zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko - węzeł „Widawa" Wrocław".

Inwestycja została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Przedsięwzięcie to znajduje się również na rezerwowej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Budowa drogi ekspresowej S5 ma kluczowe znaczenie dla Strategii Rozwoju Kraju, poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Szacowany koszt dolnośląskiej części inwestycji wyniesie ponad 2,5 miliarda zł.

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.