Spis treści

ARTR w TRISTARze cz. IZintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jest najważniejszym przedsięwzięciem w zakresie inteligentnych systemów transportowych w Trójmieście. Z uwagi na zakres zarówno obszarowy jak też merytoryczny można stwierdzić, że jest również jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. System TRISTAR przewiduje wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dotyczących szerokiej gamy różnych aspektów zarządzania ruchem.

W ramach tego systemu przewiduje się w Trójmieście:

 • budowę infrastruktury szczebla centralnego (centrum zarządzania oraz sterowania ruchem i transportem zbiorowym w Gdańsku, centrum zarządzania oraz sterowania ruchem i transportem zbiorowym w Gdyni, stanowisko sterowania w Sopocie oraz ośrodek przetwarzania danych dla aglomeracji trójmiejskiej);
 • budowę infrastruktury połączeń systemowych (budowa połączeń systemowych, w tym budowa kanalizacji kablowej i kabla światłowodowego o łącznej długości ok. 115 km, oraz budowa ok. 140 węzłów telekomunikacyjnych lokalnych i 16 węzłów obszarowych);
 • przebudowę lub budowę sygnalizacji świetlnych w celu dostosowania do funkcjonowania w systemie na 141 skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z zastosowaniem priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego;
 • budowę systemu nadzoru wizyjnego (przewidziano lokalizacje ok. 60 kamer nadzoru nad ruchem);
 • budowę systemu rejestratorów wykroczeń drogowych i identyfikacji pojazdów (35 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle i 24 rejestratorów przekroczenia prędkości);
 • budowę 13 stacji pogodowych;
 • budowę 8 znaków zmiennej treści i 18 tablic zmiennej treści;
 • budowę systemu informacji parkingowej (15 tablic i 20 znaków informacji parkingowej);
 • budowę 73 tablic informacyjnych na przystankach autobusowych i tramwajowych;
 • budowę 22 terminali informacji pasażerskiej TRIP na ważniejszych węzłach przesiadkowych oraz w urzędach miast i centrach handlowych;
 • montaż 675 szt. nadajników pozycji i terminali w pojazdach transportu zbiorowego w celu umożliwienia funkcjonowania dynamicznego sterowania ruchem.

Ten ambitny plan ma na celu stworzenie pełnowartościowego systemu zarządzania ruchem miejskim oraz transportem zbiorowym w zakresie następujących podsystemów:

 • Systemu monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów (moduły: pomiarów parametrów ruchu drogowego, pomiaru napełnienia parkingów, nadzoru wizyjnego, pomiaru parametrów meteorologicznych);
 • Systemu sterowania ruchem drogowym (moduł sterowania ruchem pojazdów i pieszych);
 • Systemu strategicznego zarządzania ruchem potoków pojazdów (moduł kierowania pojazdów na trasy zastępcze i alternatywne, moduł zarządzania ruchem na odcinkach międzywęzłowych, moduł zarządzania prędkością w miejscach zagrożonych, moduł planowania ruchu);
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego (moduł automatycznego nadzoru nad zachowaniami kierowców);
 • Systemu kontroli dostępu i zarządzania parkowaniem (moduł zarządzania parkowaniem);
 • Systemu informacji dla kierowców (moduł informacji drogowej i moduł informacji medialnej);
 • Systemu zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego (lokalizacja pojazdów, kontrola czasu jazdy pojazdów, monitoring bezpieczeństwa w Pojazdach, dyspozytorskie sterowanie pojazdami);
 • Systemu informacji dla pasażerów transportu zbiorowego (m.in. informacja na przystankach, w mediach i pojazdach);
 • Umożliwienia utworzenia systemu planowania transportu zbiorowego (planowanie tras i dynamicznych rozkładów jazdy).

Zgodnie z założeniami wdrożenie systemu przyczyni się do zwiększenia udziału podróży transportem zbiorowym (zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego), poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz poprzez poprawę warunków ruchu i przeniesienia części podróży na transport zbiorowy – zmniejszenia emisji spalin na obszarze Trójmiasta.

Bardzo ważną rolę w systemie TRSITAR przewidziano dla systemów Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych. Stanowią one podstawowy element w podsystemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz w podsystemie informacji dla kierowców.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.