Spis treści

Bezpieczeństwo ruchu drogowego bezpośrednio wiąże się z jakością oraz stanem przestrzeni publicznej i jej infrastruktury. Z punktu widzenia ochrony uczestników ruchu istotne jest bieżące utrzymanie i ciągłe dostosowywanie przestrzeni do potrzeb społeczności lokalnych. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, rozbudowa infrastruktury transportu publicznego, ścieżek rowerowych i chodników wpływa więc na postrzeganie zarówno otoczenia, jak też odczuwanie osobistego bezpieczeństwa.

W ramach projektu CIVITAS RENAISSANCE miasta Perugia, Bath i Szczecinek podjęły próbę wypracowania schematów rozwiązań transportowych, służących poprawie bezpieczeństwa i zmniejszeniu liczby wypadków w ruchu drogowym.

Perugia – efektywne oznakowanie poziome dróg

Powszechnie wiadomo, że oznakowanie poziome ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu i komfort jazdy. Efektywność i trwałość oznakowania poziomego są pożądane zarówno przez użytkowników, jak i administratorów dróg. Oczywiście, istnieją normy określające wymagania jakościowe dla oznakowania poziomego, ale nie określają one w jaki sposób niektóre czynniki (np. nawierzchnia dróg, warunki i wiek oznakowania, warunki drogowe) wpływają na trwałość oraz właściwości odbicia światła. Działanie Perugii skupiało się głównie na metodycznych działaniach, mających na celu opracowanie procedury pomiaru skuteczności oznakowania drogowego. W ramach CIVITAS RENAISSANCE metodologia ta została opracowana dla Perugii, ale efektem tych działań jest instrument możliwy do wykorzystywania przez inne miasta Europy, służący monitorowaniu jakości oznakowania poziomego oraz zmniejszeniu kosztów poprzez zoptymalizowane zarządzania utrzymaniem oznakowania drogowego.

Po zakupieniu odpowiedniego sprzętu i wyborze punktów pomiarowych przystąpiono do mierzenia wydajności oznakowania poziomego w Perugii. W trakcie tych pomiarów brane były pod uwagę następujące parametry:

- materiał (farby, termoplastyczne materiały, dwuskładnikowe farby, taśmy, inne);

- natężenie ruchu (niskie, średnie, wysokie);

- stan techniczny nawierzchni.

Cechy oznakowania dróg są opisywane poprzez: odbicie w świetle dziennym lub przy oświetleniu drogowym, odbicie od reflektorów pojazdu, kolor - współczynnik luminancji i chromatyczności, szorstkość nawierzchni. Pomiary tych wskaźników odbywały się w 28 wyznaczonych miejscach w Perugii (o różnych właściwościach zarówno jezdni, jak i zastosowanych materiałów) i trwały od marca 2008 roku do lutego 2012 roku. Dane z pomiarów uwzględniające wymienione czynniki pozwoliły wyznaczyć innowacyjne wskaźniki do pomiaru jakości oznakowania poziomego. Wskaźniki te nazwano CIS-Q (Civitas Indicator for Stripes – Quality) i CIS-C (Civitas Indicator for Stripes – Cost). Pierwszy jest wskaźnikiem jakości, drugi wskaźnikiem kosztów, a ich porównanie pozwala ocenić wydajność oraz aspekty ekonomiczne (w kategoriach kosztów i korzyści) oznakowania poziomego dróg. Wzory obu tych wskaźników są skomplikowane, stąd pomijam ich matematyczne wyprowadzenie i prezentuję końcowy wynik. Otóż CIS-Q może być obliczony za pomocą wzoru:

gdzie M jest liczbą użytych materiałów dla oznakowania poziomego, SMi rodzajem materiału, a Pi to procent wykorzystania tego materiału.

Wyniki pomiarów wykonanych w ramach tego działania oraz porównanie innowacyjnych wskaźników pokazały, że jakość oznakowania poziomego w Perugii jest niezadowalająca, a zastosowane materiały do jego wykonania nie spełniają wymagań określonych przez normy. Wyniki wykazały także, że wymagania przetargowe nie są spełnione w prawie wszystkich badanych miejscach. W efekcie przeprowadzonego działania wyznaczono nowe standardy i nowe wytyczne stanowiące załącznik do dokumentów przetargowych dotyczących zlecenia zadań w zakresie oznakowania poziomego ulic i chodników, a administratorzy dróg uzyskali nowe narzędzie do kontroli jakości zastosowanych materiałów przy wykonywaniu tego typu usług.

Bath - poprawa warunków dla pieszych i rowerzystów poprzez poprawę oświetlenia i „umeblowanie” przestrzeni komunikacyjnej

Celem działania była poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów poprzez zmianę układu skrzyżowania w Bath i przetestowanie różnych rozwiązań służących zwiększeniu przestrzeni publicznej. Układ modernizowanego skrzyżowania został poprawiony poprzez zmniejszenie powierzchni jezdni i zapewnienie dodatkowej przestrzeń dla pieszych. Zastosowano innowacyjne materiały powierzchniowe, oświetlenie uliczne, „umeblowanie” ulicy.

Skrzyżowanie St James Rampire znajduje się w miejscu dawnej bramy zachodniej części miasta Bath i historycznie było głównym wejściem do miasta od strony zachodniej, obecnie działa jako „wejście” do centrum miasta. To skrzyżowanie wybrano z sześciu wstępnie wytypowanych lokalizacji, ponieważ spełniało określone wcześniej kryteria wyboru w 92%.

Fot. Skrzyżowanie w Bath przed i po realizacji działania (źródło: DELIVERABLE D47 Title: The implementation of Safe and secure road infrastructure and means of travel for all user in Bath)

W ramach prac projektowych zaproponowano wyłączenie znacznej części skrzyżowania z ruchu kołowego, pozostawiając ją dostępną dla pieszych i rowerzystów. Prace wykonano w 2010 roku i swoim zakresem objęły one: zmianę  północnej części  skrzyżowania na przestrzeń dla pieszych; zwężenie skrzyżowania; przeniesienie przejścia dla pieszych na St James Parade; zastosowanie materiałów nawierzchniowych z granitu i betonu oraz związków żywicy i ich przetestowanie; instalację oświetlenia LED; aktualizację systemu monitoringu; utworzenie nowego przystanku autobusowego; instalację specjalnie zaprojektowanych „mebli” ulicznych, w tym punktu informacji dla pieszych, stojaków rowerowych, wiaty przystankowej.

Wszystkie założone wcześniej cele działania zostały osiągnięte, a przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Ograniczono ruch pojazdów mechanicznych o 17% przy początkowo zakładanych 10%. Wymiana tradycyjnych lamp oświetleniowych na LED pozwoliła zaoszczędzić 38% energii elektrycznej. Na podstawie przeprowadzonych ankiet dowiedziono także, że poprawiło się publiczne postrzeganie bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa osobistego pieszych w Rampire St James (56% dla pieszych, 43% dla rowerzystów). Nowa przestrzeń spodobała się 70% respondentów. Skrytykowano natomiast brak miękkich cech krajobrazu, w szczególności zieleni, ponieważ płyty betonowe i granitowe zastąpiły pełną zieleni kwiatową wysepkę. Te miękkie cechy krajobrazu powinny być wprowadzane w przyszłości i sprawić, że przestrzeń będzie bardziej estetyczna, a dzięki temu bardziej akceptowalna dla użytkowników.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.