29 grudnia ub.r. do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uzgodnienia trwały tylko 4 dni, do 2 stycznia br., ale swoje uwagi zgłosiły Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów i Rządowe Centrum Legislacji.

W nowym projekcie, z 9 stycznia, wprowadzono zmiany w § 2, dotyczącym zadań pełnomocnika:

"Do zadań Pełnomocnika należy analiza, ocena i wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynikających z przeglądu: struktury instytucjonalnej zarządzania brd, systemu finansowania działań na rzecz brd oraz systemu edukacyjnego w zakresie brd w Polsce."

Ponadto, pełnomocnik ma wykonywać swoje zadania we współdziałaniu z KRBRD oraz właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do udostępniania mu potrzebnych informacji i dokumentów.

Pełnomocnikiem ds. brd ma być sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt z 9 stycznia

Będzie pełnomocnik ds. brd

Źródło: RCL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.