Drogi z destruktuDo możliwie maksymalnego wykorzystania materiałów z rozbiórek obliguje nas ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku. W rozdziale 2, art. 5 tej ustawy wyraźnie wskazano, że „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: 1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania.” – Ten zapis obliguje, by materiał powstający podczas remontów i przebudów dróg nie trafiał na wysypisko, lecz w miarę racjonalnie był wykorzystany – zastrzega dr inż. Bohdan Dołżycki z Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej.

Materiał pochodzący z recyklingu z powodzeniem może być wykorzystany przede wszystkim w robotach drogowych związanych z przebudowami, i to realizowanymi na każdej klasie drogi. Wymaga jednak przetworzenia, umożliwiającego nadanie materiałom z rozbiórki odpowiednich parametrów jakościowych. Obecnie mamy do dyspozycji różne rodzaje technologii recyklingu. Jedną z pierwszych, stosowanych już od lat 90. ubiegłego stulecia, jest recykling powierzchniowy. Stosowany był wówczas przede wszystkim do odnów dróg skoleinowanych. W latach 90. ubiegłego stulecia także po raz pierwszy zastosowano w kraju recykling MMA w otaczarkach. Ponadto stosowany jest recykling mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco (remixing), czy recykling nawierzchni asfaltowych na zimno. Również w technologii recyklingu można przetworzyć i wykorzystać powtórnie materiał z podbudowy z kruszyw, czy warstw z podbudowy związanej. – Wszystkie warstwy po przetworzeniu mogą stanowić materiał do budowy nowych warstw konstrukcji nawierzchni lub mogą być jednym z komponentów do wytwarzania nowych nawierzchni – podkreśla dr inż. Bohdan Dołżycki.

Stosowanie recyklingu argumentują dwa zasadnicze aspekty. Pierwszym jest aspekt ekonomiczny. W drodze mamy bowiem materiał, który nic nie kosztuje, jest po prostu własnością administratora drogi. Zatem nie trzeba płacić za nowe materiały. - Drugi aspekt ma wymiar ekologiczny, ponieważ wykorzystując ponownie materiały z rozbiórki oszczędzamy nowe, a więc chronimy istniejące naturalne zasoby surowcowe, również ograniczamy emisję spalin eliminując uciążliwe transporty materiałów budowlanych. Nie bez znaczenia jest też redukcja ilości odpadów. U nas składowanie odpadów na wysypiskach jest jeszcze tanie, natomiast w wielu innych krajach składowanie odpadów drogowych sięga kilkudziesięciu euro za tonę. A są też takie państwa, w których ich składowanie w ogóle jest zabronione, gdzie administracja drogowa jest zobowiązana do całkowitego ich przetworzenia i powtórnego wykorzystania – zauważa dr inż. Bohdan Dołżycki. W przypadku państw, które wprowadziły zakaz składowania odpadów drogowych, oznacza to wyższe koszty wykonywania przebudów dróg, bo przetworzenie takich materiałów w 100% podnosi wydatki związane z robotami drogowymi. Ale w rachunku ekonomicznym kraju jest bardziej opłacalne w stosunku do nakładów ponoszonych na budowy wysypisk i przechowywanie odpadów.

W tej chwili w naszym kraju najpowszechniej recykling powierzchniowy wykorzystywany jest w odnowach i remontach dróg lokalnych i regionalnych. Ich administratorzy przekonali się, że zamiast powierzchniowego utrwalenia, które zabezpiecza drogę na 2-3 lata, zdecydowanie bardziej opłaca się wykonanie na przykład remixingu plus, w którym przetwarza się istniejącą warstwę ścieralną i nakłada na to nową. – W ten sposób uzyskuje się jednorodną i w miarę równą nawierzchnię. I taka droga jeszcze przez kilka-kilkanaście lat będzie z powodzeniem funkcjonować – podkreśla dr inż. Bohdan Dołżycki. Przez ostatnie dwa lata na Pomorzu w ciągach sieci dróg wojewódzkich w ten sposób wyremontowano nawierzchnie o łącznej  długości około kilkunastu kilometrów. – Efekt jest bardzo pozytywny. Drogi są równe, dobrze się po nich jeździ – mówi dr inż. Bohdan Dołżycki.

Recykling jest doskonałym sposobem na regenerację wierzchnich warstw asfaltowych Niestety, w naszym kraju zasadniczym jego ograniczeniem jest brak precyzyjnych regulacji prawnych. Ponadto istotną przeszkodą w stosowaniu recyklingu jest brak do niego przekonania u inwestorów i projektantów. Jego niedostateczne wykorzystanie w polskich warunkach powoduje, że ciągle jest on nowością, do której podchodzi się nieufnie. Obawy wywołuje też ryzyko, którego podstawą jest nieuregulowanie odpowiedzialności stron współuczestniczących w procesie podejmowania decyzji o zastosowaniu technologii z wykorzystaniem recyklingu. Ta przeszkoda wynika głównie z naszego systemu zamówień publicznych, wykluczającego partnerstwo w prowadzeniu uzgodnień przez inwestora z projektantem czy firmą wykonawczą, umożliwiających właściwe wykorzystanie destruktu. Poza tym, tak jak w przypadku recyklingu MMA w otaczarkach,  istotną barierą jest brak odpowiedniej ilości urządzeń do przetwarzania destruktu.

O recykling na gorąco i na zimno, wymaganiach technologicznych i efektach wykorzystania destruktu, mówi w nagraniu dr inż. Bohdan Dołżycki.

{mp3}drogi-z-destruktu{/mp3}

***
Zdaniem dr inż. Bohdana Dołżyckiego rozwiązaniem, które w przyszłości stanie się powszechne przy budowie dróg będzie recykling na gorąco. Jednak technologia ta wymaga ostrożności i racjonalnego podejścia do stosowania. Nie każdy destrukt da się bowiem wykorzystać do nowych MMA i nie w każdych ilościach. Jak zastrzega dr inż. Bohdan Dołżycki, może się okazać, iż przy dużych kontraktach będziemy mieli problem z pozyskaniem dużej ilości destruktu do nowych MMA. Ponadto podkreśla on konieczność wypracowania procedury i metodologię projektowania MMA z destruktem.

 

Prezentacja PDF „Projektowanie MMA z destruktem asfaltowym”

 

Agnieszka Serbeńska

O możliwościach wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek istniejących dróg do budowy nowych nawierzchni dr inż. Bohdan Dołżycki mówił podczas dwóch jesiennych konferencji, których organizatorem była spółka BLL: „Zastosowanie destruktu asfaltowego” (22-24 września br., Ożarów Mazowiecki) i „Recykling - Ochrona Środowiska” (13 października br., Warszawa, Targi INFRASTRUKTURA).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.