Francuska sieć autostradowa jest bardzo rozwinięta. - W sporej części była projektowana oraz budowana wiele lat temu. Wówczas wiedza o możliwych oddziaływaniach dróg i tego konsekwencjach była znikoma, nie funkcjonowały też tak rygorystyczne przepisy ochrony środowiska jak obecnie - zauważa Agnieszka Bugajska z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. - Dlatego także w odniesieniu do tej części infrastruktury drogowej z czasem istotne stały się działania służące ochronie środowiska.

 

 

Modernizacja istniejących autostrad we Francji

 

Rząd Francji zainicjował ogólnokrajowy projekt zwany „Grenelle Środowiska” (2007-2012). Projekt oparto na wielostronnych negocjacjach społecznych między przedstawicielami państwa, samorządów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli branżowych, pracodawców i pracowników. Negocjacje doprowadziły do sformułowania ogólnych, długofalowych strategii dotyczących problemów zmian klimatycznych i bioróżnorodności oraz walki z zanieczyszczeniami. Na tej podstawie pięć spółek autostradowych dobrowolnie przedłożyło propozycje szeroko zakrojonych działań prośrodowiskowych, podejmowanych na starszej infrastrukturze autostradowej. Spółki podpisały tzw. „zielone zobowiązania”. W zamian za roczne przedłużenie koncesji w ciągu 3 lat (2010-2012) zainwestowały w ochronę środowiska ponad 1 mld euro. W tym czasie na 18. autostradach zrealizowano ponad 2000 projektów związanych z ochroną bioróżnorodności, ograniczeniem emisji CO2, ochroną zasobów wodnych, ekologiczną renowacją MOP-ów oraz ochroną przed hałasem. - Działania te były takim sukcesem, że planowane są nowe inwestycje na kwotę ok. 3,7 mld euro, których realizacja miałaby zająć 8-10 lat - podkreśla Agnieszka Bugajska.

 

Autostrady w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

 

Działania prośrodowiskowe podejmowane są także w ramach współpracy spółek autostradowych, zrzeszonych w stowarzyszeniu AFSA (Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes et d'ouvrages à péage). W stowarzyszeniu są 23 przedsiębiorstwa budujące i eksploatujące płatne autostrady oraz budowle drogowe (szczególnie płatne mosty i tunele). Do współpracy tej często zapraszani są także przedstawiciele kompetentnych w danych kwestiach instytucji oraz instytutów publicznych i parapublicznych.

ASFA jest platformą wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy spółkami autostradowymi. Przełomową chwilą w jego działalności było podpisanie w 2002 roku dokumentu programowego. W tym dokumencie sektor autostradowy podjął 21 zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. W związku z tym zostało zdefiniowanych 60 wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. - Na forum ASFA spółki regularnie porównują te wskaźniki. Służą one także właściwemu zarządzaniu spółkami i są uwzględniane w raportach dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ponadto ASFA prowadzi ogólnokrajowe akcje promowania dobrych praktyk prośrodowiskowych i akcje edukacyjne propagujące wśród użytkowników dróg ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo na drodze - zaznacza Agnieszka Bugajska.

ASFA jest także miejscem dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów eksploatacyjnych. Dobrym przykładem tego może być gospodarka odpadowa. W latach 90. ubiegłego stulecia w ramach środowiskowego programu badań i rozwoju przeprowadzona została identyfikacja odpadów sektora autostradowego. W efekcie tego w 2000 r. powstał przewodnik techniczny dotyczący zarządzania tymi odpadami. Natomiast w 2007 r. przeprowadzone zostało badanie „dzikich” odpadów. Do współpracy w tym projekcie zaproszono przedstawicieli francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME). Podjęto w nim próbę oszacowania: kto wytwarza te odpady, jakie są ich rodzaje, gdzie powstają i ile ich jest, jakie stanowią one ryzyko dla środowiska, użytkowników dróg i personelu zajmującego się utrzymaniem autostrad.

Z analiz badania wynikło na przykład, że średnio w jednym obwodzie utrzymaniowym autostrady (obsługującym ok. 70 km autostrady w obu kierunkach, o natężeniu ruchu sięgającym ok. 23 tys. poj. na dobę) rocznie sprzątanych jest ponad 260 m3 (2580 worków 100 l) „dzikich” odpadów, które zostały wyrzucone w różnych miejscach sieci autostradowej. Gromadząc w badaniu tego rodzaju dane równocześnie szukano metody na zwalczenie zjawiska śmiecenia. W efekcie zarówno ASFA i jak spółki indywidualnie podjęły się przeprowadzenia kampanii edukacyjnych skierowanych do użytkowników dróg w celu powstrzymania śmiecenia. - Wprowadzono też do praktyki utrzymaniowej bardziej konkretne rozwiązania. Na przykład autostradowa spółka SANEF, w następstwie śmiertelnego wypadku jednego z pracowników w 2008 roku, we współpracy z firmą Renault, wyposażyła swoje ekipy w specjalny furgon - mówi Agnieszka Bugajska. Furgon SYROB to specjalistyczny pojazd umożliwiający pracownikom zajmującym się utrzymaniem autostrady, usuwanie porzuconych na jezdni przedmiotów, bez konieczności ich bezpośredniej interwencji na drodze. W znaczny sposób wpływa to na ich bezpieczeństwo.

 

AS

Referat „Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad” autorstwa mgr inż. Agnieszki Bugajskiej i dr. hab. inż. Andrzeja Kuliga z Politechniki Warszawskiej, był prezentowany podczas VI Międzynarodowej Konferencji Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym (Kazimierz Dolny, 23-25 kwietnia 2014 r.) i został opublikowany w wydawnictwie Politechniki Lubelskiej, która była współorganizatorem Konferencji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.