podrPlanowanie i wdrażanie działań gospodarki niskoemisyjnej, warunki skuteczności działań niskoemisyjnych w gminie, źródła finansowania tego typu przedsięwzięć, jak i przykłady dobrych praktyk miast polskich i niemieckich znalazły się w nowym podręczniku dla polskich samorządów "Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie". 

 

Jak podkreśla Minister Środowiska Maciej H. Grabowski, nadal większość polskich miast nie spełnia standardów czystości powietrza. Niekorzystne zjawiska powiązane z tzw. niską emisją, jak i wynikającą z transportu samochodowego stały się jednym z kluczowych zagadnień problemowych obszarów zurbanizowanych. Stąd też niezbędne jest prowadzenie działań ukierunkowanych m.in. na redukcję emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia energii czy też zwiększanie poziomu świadomości społecznej na temat aspektów ochrony środowiska. Jednocześnie gospodarka niskoemisyjna znacząco wspomaga rozwój gospodarczy miast i regionów, prowadzi do polepszenia jakości życia mieszkańców i może wspomagać tworzenie nowych miejsc pracy.

Dobre praktyki, ukazane w podręczniku wspierają takie apspekty jak m.in. nieskoemisyjny transport publiczny, poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii. Opracowane podpowiedzi możliwych źródeł finansowania oparte są o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze wojewódzkie.

Poradnik został przygotowany przez ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz berlińskiego ośrodka analiz politycznospołecznych „Adelphi”, w ramach projektu „Poszukiwanie nowych możliwości polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie strategii niskoemisyjnych”. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie wymiany doświadczeń i rozwój nowych obszarów współpracy między Polską a Niemcami w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej. Wydanie podręcznika zostało sfinansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego.

Z tekstem podręcznika można zapoznać się tutaj

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.