edroga179Przedstawiciele województwa małopolskiego oraz Krakowa, Tarnowa, Oświęcimia i Nowego Sącza zadeklarowali intensywniejszą i skuteczną współpracę na rzecz ochrony jakości powietrza w regionie. Podpisali m.in. porozumienie „Razem Przeciw Smogowi”.

Zarówno Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, jak i Oświęcim borykają się z problemem nadmiernie zanieczyszczonego pyłem w powietrza i zobowiązane są przez Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do podejmowania działań naprawczych w celu poprawy jakości powietrza.

Marszałek Marek Sowa podkreślił, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na działania związane z regionalną polityką energetyczną zarezerwowano 420 mln euro, w tym ponad 100 mln euro przeznaczonych zostanie na dofinansowanie wymiany kotłów i rozwój sieci ciepłowniczych.

Działania te przyniosą pozytywne efekty tylko w przypadku partnerskiej współpracy zarówno w zakresie wymiany doświadczeń, jak i inicjowania kolejnych działań.

Współpraca miast będzie dotyczyć m.in. kwestii tworzenia i utrzymania terenów zielonych, budowy parkingów P+R, kontroli palenisk, czy projektów edukacyjnych. Sygnatariusze chcą też wymieniać informacje w zakresie potencjalnych źródeł finansowania projektów, których celem jest ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, a także wspólnie lobbować na rzecz zmiany prawa. Łącznie porozumienie określa 12 obszarów wspólnych działań.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.