Ochrona płazów w inwestycjach drogowych„Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki”, autorstwa Rafała T. Kurka, Mariusza Rybackiego i Marka Sołtysiaka, to kompendium wiedzy w zakresie metod ochrony płazów na poszczególnych etapach planowania i realizacji inwestycji drogowych. Napisana w oparciu o doświadczenia własne oraz bogaty dorobek europejskich sąsiadów. To pierwsza w Polsce książka tak szczegółowo omawiająca wpływ inwestycji liniowych na płazy i sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom z tym związanym.

Głównym celem publikacji jest stworzenie praktycznego narzędzia do podjęcia działań chroniących płazy na każdym etapie planowania i projektowania inwestycji drogowych. Książka stanowi zarówno kompendium wiedzy przyrodniczej w zakresie minimalizacji oddziaływania dróg na płazy – niezbędnej zwłaszcza wykonawcom opracowań środowiskowych i instytucjom wydającym decyzje administracyjne, oraz jest próbą pokazania projektantom i inżynierom jak w praktyce powinny wyglądać najlepsze rozwiązania.

Publikacja jest przydatnym narzędziem dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych, jak i samych wykonawców oraz osób realizujących nadzór przyrodniczy.

Publikacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poradnik jest dostępny w wersji PDF na stronie internetowej stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.