contentmap_plugin

P1120981W listopadzie 2016 roku firma EKKOM Sp. z o.o. zakończyła realizację 4-letniego projektu, którego celem był monitoring skuteczności zastosowanych działań minimalizujących negatywny wpływ budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Pyrzowice na zwierzęta.

W ramach realizowanych badań prowadzono monitoring wykorzystania przejść przez zwierzęta, kontrolowano także szczelność i funkcjonalność wygrodzeń, stopień śmiertelności zwierząt na drodze oraz udatność nasadzeń ochronnych.

W ciągu monitorowanego odcinka drogi S1 od węzła Pyrzowice do węzła Lotnisko wybudowanych zostało 6 przejść faunistycznych dedykowanych płazom i małym zwierzętom. Monitoring przejść prowadzono w oparciu o identyfikację tropów zwierząt na piaszczystych pasach, bezpośrednich obserwacjach migrujących osobników oraz nagraniom z fotopułapki.

Czteroletnie badania wykazały funkcjonalność wszystkich przejść. Inwentaryzowane obiekty wykorzystywane były zarówno przez zwierzęta domowe – psy i koty, jak również przez dziko żyjącą teriofaunę – kuny, łasice, lisy, borsuki, jenoty, a także ssaki kopytne – sarny i dziki. Dodatkowo stwierdzono regularne wykorzystywanie obiektów, szczególnie w okresie trwania migracji, przez płazy: ropuchy szare, żaby trawne i zielone, a także w mniejszej częstotliwości przez grzebiuszkę ziemną oraz traszki zwyczajną i grzebieniastą. Zanotowano także pojedyncze użytkowanie przejść przez jaszczurki zwinki oraz kaczki krzyżówki i bażanty.

PICT0169PICT0175
Dzięki bieżącej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach udało się wprowadzić szereg rozwiązań znacznie ograniczających śmiertelność zwierząt na monitorowanym odcinku drogi S1. Dzięki np. wydłużeniu odcinków zastosowanych wygrodzeń herpetologicznych oraz regularnej kontroli ich szczelności, a także uszczelnieniu podstaw ekranów akustycznych, w końcowym etapie monitoringu, śmiertelność zwierząt ograniczona była jedynie do pojedynczych ofiar, w większości ptaków i zwierząt zdolnych do przekraczania wygrodzeń ochronno – naprowadzających tj. koty.

W wyniku konsultacji z GDDKiA udało się także wprowadzić rozwiązania umożliwiające samodzielne wychodzenie płazów z elementów systemu odwodnienia drogi.

Zakończony projekt jest dobrym przykładem, że wzajemna współpraca pomiędzy specjalistami prowadzącymi tego typu badania a zarządcą drogi może być bardzo owocna i prowadzi do optymalizacji wprowadzonych rozwiązań, minimalizujących negatywny wpływ nowo budowanych dróg na zwierzęta.

Joanna Nabielec

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.