DSC 7683Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie - począwszy od kwestii lokalizacji tych obiektów, przez projektowanie, budowę i utrzymanie. Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna, która odbyła się w dniach 10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie.

 

W murach Centrum Dydaktyki AGH spotkało się grono osób, dla których ważne są zarówno aspekty środowiskowe, jak i ekonomiczne inwestycji związanych z przepustami i przejściami dla zwierząt. Obecni na konferencji inżynierowie budownictwa, przedstawiciele administracji drogowej, świata nauki i przyrodnicy, dzieląc się swoimi doświadczeniami dążyli do wypracowania rozwiązań, które uwzględniałyby wszystkie wymogi formalne odnośnie powstawania i utrzymania przejść i przepustów, przy jednoczesnym spełnianiu ich podstawowej funkcji - zwierzęta korzystające z tego typu obiektów stanowią bowiem najlepsze uzasadnienie ponoszonych w tym celu kosztów.

Po raz pierwszy w długiej historii Świątecznych Konferencji Naukowo-Technicznych, edycja XIII rozpoczęła się warsztatami. Odbyły się one w przeddzień konferencji, w kręgu osób żywo zainteresowanych tematyką spotkania, o czym świadczyło pełne zaangażowanie uczestników warsztatów - tak podczas części teoretycznej, jak i praktycznej. Ukoronowaniem warsztatów, a jednocześnie możliwością ugruntowania wiedzy teoretycznej, były zajęcia praktyczne – ćwiczenia z projektowania optymalnego zagospodarowania przejść dla zwierząt, na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatorów. Panel dyskusyjny, służący omówieniu wybranych, zaprojektowanych przez uczestników warsztatów rozwiązań, stał się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poszerzania horyzontów.

DSC 7771DSC 7921DSC 8033

 

 

 

 

 

 

Podczas konferencji, w ciągu dwóch dni, odbyły się cztery sesje tematyczne, w trakcie których w sposób kompleksowy ujęto zagadnienia związane z przepustami i przejściami dla zwierząt w postaci 16 wystąpień. Nad przygotowaniami i przebiegiem konferencji czuwał dziewiętnastoosobowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem profesora Adama Wysokowskiego – spiritus movens Świątecznych Konferencji Naukowo-Technicznych poświęconych przejściom i przepustom dla zwierząt, organizowanych z jego inicjatywy od 1992 r. Tematyka XIII edycji stanowiła rozwinięcie problematyki poprzedniego spotkania konferencyjnego, w podsumowaniu którego wielu uczestników podkreślało, że część istotnych zagadnień wymaga dalszych intensywnych konsultacji i rozwiązań.

W trakcie uroczystej kolacji sponsorom wręczono pamiątkowe dyplomy, wyrażając tym samym uznanie dla ich zaangażowania. Większość z tych firm już od lat wspiera organizację Świątecznych Konferencji Naukowo-Technicznych Przepusty i przejścia dla zwierząt. Podmioty te, mając na uwadze jak ważna jest ścisła współpraca wszystkich stron zaangażowanych w budowę i utrzymanie przepustów i przejść dla zwierząt, chcą dzielić się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie i przyczyniać do powstawania obiektów, które będą spełniały wymagania środowiskowe i normowe, ale będą także atrakcyjne pod względem finansowym i realizacyjnym. Dyplomy otrzymały firmy: ViaCon Polska, HABA-Beton, TITAN POLSKA Sp. z o.o. oraz ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. (sponsorzy srebrni), a także MC-Bauchemie Sp. z o.o. (sponsor brązowy). Partnerem motoryzacyjnym wydarzenia było Subaru Import Polska sp. z o.o., które ufundowało dla uczestników konferencji trzy vouchery na szkolenia z doskonalenia techniki jazdy pod okiem doświadczonej kadry Szkoły Jazdy Subaru.

DSC 8440DSC 8494DSC 8500

Organizatorzy konferencji – Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. oraz nbi med!a – stworzyli uczestnikom możliwość wzięcia udziału w spotkaniu, które ujmowało kwestie przepustów i przejść dla zwierząt w sposób kompleksowy. Program XIII Świątecznej Konferencji Naukowo-Technicznej, uwzględniający aktualne problemy oraz ukierunkowany na możliwość wymiany doświadczeń i poznanie nowoczesnych rozwiązań, stosowanych podczas budowy i utrzymania obiektów inżynierskich, spotkał się z entuzjastycznym odbiorem. Doniosłość spotkania potwierdzają ponadto udzielone patronaty honorowe – Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury, prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki, JM Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Patronami branżowy byli: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, PAN Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej KILiW, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Oddział Kraków.

DSC 8551DSC 8676DSC 8714

Dyskusjom na sali, jak i w kuluarach, nie było końca. Uwieńczeniem konstruktywnego spotkania było zebranie wniosków. Dotyczyły one m.in. potrzeby pilnego opracowania katalogu typowych konstrukcji przejść dla zwierząt, możliwości wydzielenia specjalnego funduszu na infrastrukturę ochrony środowiska, czy konieczności uporządkowania i ujednolicenia definicji przepustów i przejść dla zwierząt. Ponadto postulowano m.in. o opracowanie wytycznych do projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt z uwzględnieniem interdyscyplinarnej wiedzy oraz uporządkowanie sposobów pomiarów migracji zwierząt przez przejścia. Wnioski dotyczyły także ograniczenia do minimum karczowania lasów przy budowie przejść dla zwierząt, lokalizowania przejść górnych nad ciągami komunikacyjnych budowanymi w wykopie, prawnej ochrony przejść dla zwierząt, czy ustalenia ścieżki postępowania w przypadku potrzeby ochrony kolejnych gatunków. Wszystkie wnioski zostaną zamieszczone w publikacji konferencyjnej oraz przekazane do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu.

Podsumowując to spotkanie, szczególnie warto podkreślić autentyczne zainteresowanie uczestników konferencji przedmiotem obrad i zaangażowanie w dyskusje, płynące ze zrozumienia, że postulowane zmiany będą do osiągnięcia tylko przez aktywną postawę i zdecydowane działanie.

Tekst: Maria Szruba, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”
Zdjęcia: nbi med!a

Portal edroga.pl był patronem medialnym tej konferencji.

Komentarze  
Guest
0 #1 Guest 2020-01-02 20:37
Jaka się do tego Poradnik projektowania przejść a zwierząt?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.