2Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na drugą połowę grudnia zaplanował wycinkę 19 martwych drzew w Wielkiej Alei Lipowej w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdańsku. Drzewa są w złym stanie technicznym i bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu publicznemu.

 

Rozpoczęcie prac zaplanowano na 20 grudnia. Wycinka i uprzątnięcie potrwa 3 dni, tj. do 22 grudnia (sobota).

Wielka Aleja Lipowa biologicznie znajduje się w ostatnim stadium zamierania. Na wielu odcinkach szpalery drzew już zanikły. Wykonywane co roku przeglądy techniczne drzewostanu wykazują pogarszający się z roku na rok stan zdrowotno-techniczny drzew rosnących w Alei. Niemal połowa drzew kwalifikuje się do usunięcia lub dokonania ich poważnej redukcji.

6GZDiZ na bieżąco dokonuje analizy w zakresie pilności wycięcia poszczególnych drzew i kwalifikuje do usunięcia wyłącznie te egzemplarze, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Cięcia sanitarno-techniczne wykonywane są na bieżąco. Kiedy jest to konieczne dochodzi do wycinki. W ostatnich latach wykonano następujące prace (wszystkie prace za zgodą i pod nadzorem właściwego Konserwatora Zabytków):

- w 2016 r. wyciętych zostało 29 drzew (z sugerowanych przez ekspertów 240 sztuk);
- w 2014 r. wyciętych zostało 22 drzewa, dokonano cięć koron najstarszych drzew;
- w 2009 r. odbyły się cięcia pielęgnacyjne drzew, których gałęzie wrastały w trakcję torowiska;
- w 2007 r. wyciętych zostało 30 drzew, dokonano również cięć sanitarnych i redukcyjnych drzew.

Na 2019 rok zaplanowana jest m.ni. aktualizacja i digitalizacja inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem Wielkiej Alei Lipowej w aplikacji GIS.
Aplikacja umożliwia przechowywanie, analizę i edycję danych. Każde drzewo w Alei będzie miało swoją elektroniczną „kartę”. Zawierać ona będzie informacje dotyczące:
- dokładnej lokalizacji drzewa, jego parametrów i wieku,
- stanu zdrowotnego, wszystkich zabiegów wykonanych i planowanych na danym egzemplarzu,
- prowadzenie takiej karty umożliwi porównanie stanu drzewa w kolejnych latach (Wizualna Ocena Drzewa).

W aplikacji odnotowywane i analizowane będą również działania w otoczeniu drzew, a także wykonywane w obrębie Alei inwestycje. Znajdą się tam informacje o awariach i nieprzewidzianych zdarzeniach, planowanych wycinkach i nasadzeniach.

Aplikacja jest narzędziem pozwalającym na analizę istniejącej bazy danych, sporządzanie statystyk, zestawień i porównań. Ułatwi prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją istniejącego drzewostanu oraz planowaniu dalszych działań.

Prace w drzewostanie w ciągu sezonu wegetacyjnego w 2019 roku:
- wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z jego waloryzacją,
- częściowa wymiana gruntu i zastosowanie substancji hormonalnych oraz preparatów mikoryzowych w celu poprawy struktury gleby (ostateczny zakres i rodzaj prac na podstawie decyzji właściwego urzędu konserwatora zabytków),
- usunięcie posuszu z koron drzew (ostateczny zakres prac na podstawie decyzji właściwego urzędu konserwatora zabytków).

***
Wielka Aleja Lipowa założona została w latach 1768-1770 r. Kolejne nasadzenia miały miejsce około 1815 r. Następne uzupełnienia pochodzą z czasu przedwojennego i powojennego.
Po wojnie zachwiano jednorodny skład gatunkowy Alei sadząc lipy kilku gatunków, zmieniono też moduł nasadzeń. Wielka Aleja Lipowa to czterorzędowa kompozycja przestrzenna o długości ponad 2 kilometrów i szerokości ok. 34,5 km. Pierwotnie obsadzona 1416 lipami holenderskimi (po 354 w każdym rzędzie). Po II Wojnie Światowej podczas prac konserwatorskich doliczono się w Alei 1311 drzew. W latach 70 tych XX wieku w związku z wzmożonym zamieraniem drzew spowodowanym pracami budowlanymi w układzie komunikacyjnym dosadzono ok. 220 lip.

W 1997 roku ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził, że z uwagi na stan Wielkiej Alei Lipowej oraz niewystarczającą poprawę uzyskaną poprzez działania pielęgnacyjne należy przeprowadzić odnowę Alei. Obecnie Aleja liczy niespełna 700 drzew. Wiek drzew jest bardzo zróżnicowany od kilkunastu lat do 250. W wieku powyżej 70 lat jest ponad 400 drzew. Ponad 100 ma 250 lat.

Wielka Aleja Lipowa wpisana do rejestru zabytków została w 1967 roku pod numerem 285. Autorem projektu Alei jest kapitan Patzer, a jej fundatorem burmistrz miasta Gdańska Daniel Gralath. Dziś pozostaje jako jedna z najstarszych w Europie.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.