edroga035Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska i do 31 grudnia 2018 roku umożliwił odraczanie terminu płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

28 grudnia 2015 roku Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

O utrzymanie przepisów pozwalających na odroczenie pobierania pięciokrotnie podwyższonej opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi postulowały władze samorządowe. Termin został przesunięty z 1 stycznia 2016 na dzień 31 grudnia 2018. Warunkiem skorzystania z odroczenia jest zrealizowanie w tym terminie przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, a przedsięwzięcie to musi być ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Odroczenie terminu płacenia podwyższonej opłaty zdecydowanie ułatwi, a niektórym gminom wprost umożliwi zakończenie już rozpoczętych inwestycji oraz pomoże zrealizować kolejne konieczne projekty.

Z planów inwestycyjnych przedstawionych przez gminy i związki gmin wynika, że do zrealizowania zostały jeszcze następujące inwestycje: budowa 91 oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji, m.in. przebudowa i modernizacja w  651  oczyszczalniach.

Również 28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uwzględniła postulaty samorządów związane z mapami ryzyka i zagrożenia powodziowego. Posłowie uchwalili przepisy pozwalające gminom na autonomiczną decyzję w sprawie uwzględnienia albo nieuwzględniania przedstawionych na mapach obszarów i granic ryzyka i zagrożenia powodziowego w dokumentach lokalizacyjnych i planach zagospodarowania przestrzennego.

W nowelizacji znalazły się także przepisy transponujące dyrektywę o substancjach priorytetowych oraz dyrektywę o wodach podziemnych.

Istotne zmiany posłowie wprowadzili w przepisach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. Po wejściu w życie ustawy części zagadnień objętych dotąd pozwoleniami wodnoprawnymi, zostanie objęte obowiązkiem zgłoszenia, co powinno wpłynąć na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla obywateli.

Zgłoszenie będzie dotyczyło:
- wykonania pomostu do 25 m długości całkowitej;
- postoju na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
- przejścia liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
- wykonania kąpieliska, wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
- odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych;
- wykonywania stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Źródło: MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.