P1130693W tym roku do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęło już 21 zgłoszeń o kolizjach pojazdów z dzikimi zwierzętami. W całym ubiegłym roku ZZDW odnotował łącznie 37 takich zdarzeń, rok wcześniej było ich 28.

Wszystkie zgłaszane wobec zarządu roszczenia z tytułu szkód poniesionych przez kierowców zostały oddalone. Przede wszystkim dlatego, że zarządcy ustawiają znaki ostrzegawcze o dzikich zwierzętach, gdy tylko otrzymują informację o możliwym niebezpieczeństwie. Za szkody powstałe w wyniku zderzenia pojazdu z dzikim zwierzęciem ponosiłby odpowiedzialność tylko w przypadku, gdyby okręg łowiecki przekazał informację, że daną drogę przecina szlak wędrówek zwierząt, a zarządca drogi by jej prawidłowo nie oznakował.

Aktem prawnym, będącym podstawą zgłaszanych roszczeń, jest „Prawo łowieckie”. Zgodnie z tym dokumentem, za szkody łowieckie odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Podmioty te są odpowiedzialne za ochronę zwierzyny przed zagrożeniami związanymi z ruchem pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich. Na ich wniosek w miejscach migracji zwierząt ustawiane są odpowiednie znaki. Zarządca drogi odpowiada za ich ustawienie i konserwację.

Tymczasem zgłoszeń o kolizjach ze zwierzętami przybywa z roku na rok, prawdopodobnie proporcjonalnie do wzrostu ruchu pojazdów na drogach.

W tym roku dwukrotnie do takich wypadków doszło na drogach wojewódzkich nr: 106, 107, 142 i 160 i to zarówno na terenach niezalesionych, jak i na zalesionych oznakowanych i nieoznakowanych. Biorąc pod uwagę zestawienia z ostatnich lat, widać, że najwięcej zgłoszeń dotyczy dróg na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich w Białogardzie i Stargardzie, a najmniej w Pyrzycach i Drawsku Pomorskim.

Znaki ostrzegające o dzikich zwierzętach stawia się w miejscach stałych migracji zwierząt, o których zarządców dróg mają obowiązek informować leśnicy. Znaki stawiane są również tam, gdzie wcześniej dochodziło do zderzeń pojazdów ze zwierzętami.

Analizując kolizje z udziałem zwierząt, zarówno pod kątem miejsc ich występowania, jak i czasu, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Zwierzęta mogą pojawić się wszędzie, najczęściej w czasie porannej i wieczornej szarówki. Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach, gdzie droga sąsiaduje ze składowiskami płodów rolnych. Dotyczy to np. kopców z burakami cukrowymi. Warto też pamiętać, że zwierzęta często poruszają się w stadach, dlatego gdy jedno zwierzę przebiega drogę, trzeba zwolnić i rozejrzeć się, czy nie pojawią się na niej kolejne.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.