book 933088 960 720W kwietniu i maju ubiegłego roku odbyły się konsultacje publiczne rekomendowanych rozwiązań dotyczących optymalizacji procesu budowy dróg. Konsultowano propozycje wypracowane przez Grupy Robocze i przyjęte przez Komitet Sterujący.

- Rekomendacje podzielono na dwie grupy – powiedział Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych w Departamencie Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podczas Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. – Takie, które można przeprowadzić w ministerstwie i te, które wymagają współpracy międzyresortowej.

Pierwszym etapem wdrażania propozycji ekspertów była nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która umożliwiła ministrowi ds. transportu wydawanie rekomendacji i zaleceń w sprawie wymagań techniczno-budowlanych, a także wprowadziła możliwość współfinansowania inwestycji drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy te weszły w życie zaledwie kilka tygodni temu.

Minister będzie mógł rekomendować, wydawać, rozpowszechniać również zalecenia opracowane przez inne podmioty. Ponadto, będą one wcześniej poddawane konsultacjom publicznym.

- Tego typu opracowania nie będą miały charakteru obligatoryjnego, jak mają w tej chwili przepisy techniczno-budowlane w formie rozporządzeń – wyjaśnił Grzegorz Kuczaj. – Te rekomendacje będą stanowiły pewnego rodzaju uzupełnienie sztywnych ram określonych w rozporządzeniu.

Te opracowania, zgodnie z zapisem ustawy, muszą być umieszczane na stronie internetowej ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej. Z „Menu użytkownika” wystarczy wybrać „Wzorce i standardy”, które dzielą się na trzy zakładki: Opracowania rekomendowane przez ministra, Pozostałe opracowania i Opracowania w trakcie konsultacji.

Obecnie wprowadzane są np. poprawki i zmiany po konsultacjach dotyczących „Wytycznych projektowania obciążeń drogowych obiektów mostowych wg Eurokodów w celu zastąpienia wymagań opartych na normie PN-85/S-10030”.

Celem jest zastąpienie w rozporządzeniu klas obciążeń ze starych polskich norm, tymi z Eurokodów. Resort opracowanie odebrał w zeszłym roku i skierował do konsultacji. Stanowiska są rozbieżne, więc wykonawca rozpatruje te uwagi.

Kolejnym przykładem są „Wytyczne poszerzania jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego”.

KDBRD 2017 dzien 2 202Po co powstaje to  opracowanie? – Problem jest ogromny i nie dotyczy tylko dróg krajowych, ale także dróg wojewódzkich i w miastach na prawach powiatu – podkreślił Kuczaj. – Nikt nigdzie nie określił kiedy i gdzie należy pozostawić rezerwę pod dodatkowy pas ruchu. Od dłuższego czasu mamy problem na sieci dróg krajowych, że co 10 kilometrów rezerwa jest pozostawiona na zewnątrz albo między jezdniami. Nie było żadnej koordynacji tego systemu, a to opracowanie ma na celu zlikwidowanie tych różnic.

Do 24 lutego br. trwały konsultacje nad tym dokumentem.

Trzecim tego typu opracowaniem jest jest „Analiza efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych w Polsce”, która ma poprzedzić ewentualne opracowanie zaleceń dotyczących budowy i utrzymania przejść dla zwierząt.

- Wydaje nam się, że te przejścia, które obecnie budujemy, są za duże – podkreślił naczelnik WWT. – Obecnie nie ma regulacji, popartych badaniami, które mówiłyby jak takie przejścia powinny być budowane, jakie powinny być ich rozmiary, dla jakich zwierząt i w jakiej odległości od siebie.

Dlatego pierwszy etap tego opracowania to zebranie rzetelnych danych o tym, jak funkcjonują istniejące, budowane przez ostatnie 10 lat, przejścia dla zwierząt. Spłynęły już ankiety od zarządców, porównywane są przykłady z różnych krajów w Europie i na świecie, aby w kolejnych etapach móc stworzyć wytyczne, które będą jasno określały: co, jak i gdzie należy projektować.

Na etapie przygotowania są jeszcze: katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych, przepustów, standardowych urządzeń ochrony przed hałasem, czy standardowych nasadzeń i zieleni w pasie drogowym.

- Katalog typowych konstrukcji najprawdopodobniej przyjmie formę wytycznych wskazujących najbardziej optymalne konstrukcje - poinformował przedstawiciel ministerstwa. – Chcielibyśmy, żeby konstrukcje drogowe były optymalne nie tylko pod względem pojedynczego obiektu, ale całej ich serii w danym ciągu drogi. Popatrzeć na to pod kątem nie tylko zaprojektowania i wybudowania, ale także późniejszej eksploatacji i utrzymania.

Równie problematyczna jest sprawa urządzeń ochrony przed hałasem – urzędnicy chcą ustalić, jakie rozwiązania są najskuteczniejsze oraz kiedy i co należy stosować. Dodatkowo, ma zostać uregulowana kwestia zieleni przydrożnej, nad którą nikt obecnie się nie pochyla, a więc: co jest sadzone w pasie drogowym i jakie ma szanse na przetrwanie w tych trudnych warunkach.

- W tym roku muszą też ruszyć dwa przetargi na opracowanie specjalistycznych ekspertyz, które będą stanowiły podstawę do stworzenia nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych – dodał Kuczaj. – Będą to dwie analizy odrębne dla budowy i utrzymania dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich.

Nowe regulacje będą tworzone na bazie oceny tego, co do tej pory zostało zaprojektowane i wybudowane w ciągu ostatnich 10 lat. Będzie to bardzo obszerna analiza, na którą resort przeznaczy około 3 lat.

- Propozycji, jak będzie wyglądać nowa struktura przepisów techniczno-budowlanych, jest wiele – wyjaśnił Grzegorz Kuczaj. – Na pewno będziemy chcieli odchudzić rozporządzania, żeby zostało w nich tylko to, co sprawi, że drogi i obiekty będą bezpieczne.

W wyniku konsultacji nad rozporządzeniami w sprawie warunków technicznych, do resortu spłynęła ogromna liczba uwag i opinii. Wydział zajmował się nimi pół roku, jednak część z nich wzajemnie się wykluczała - aż tak rozbieżne były przesłane propozycje nowelizacji przepisów. Prawdopodobnie w tym roku projekty nowelizacji tych trzech rozporządzeń trafią znów do uzgodnień, konsultacji i opiniowania.

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim zapewnienie aktualności przepisów obowiązujących rozporządzeń, jednak tylko do czasu stworzenia nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych. Będą to rozwiązania przejściowe, ponieważ uchwalenie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego prawdopodobnie spowoduje, że rozporządzenia zostaną uchylone.

Ilona Hałucha

(na podstawie informacji z konferencji Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2017, która odbyła się 22-23 lutego br.)

600x200 KDBRD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.