waga prawoIdzie zima, a pojawił się problem, który może zagrozić bezpieczeństwu kierowców poruszających się autostradą A2 na odcinku mazowieckim. To efekt braku rozwiązania przez Rząd RP problemu, który dotyczy firm zajmujących się utrzymaniem dróg dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

W dniu 27 września 2018 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) zwróciła się do Stanisława Żmijana Posła na Sejm RP o wystąpienie o zwołanie w trybie art. 152 ust. 2 Regulaminu Sejmu Komisji Infrastruktury poświęconej nierozwiązanemu do dzisiaj problemowi stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe świadczone przez przedsiębiorców dla Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Problem pojawił się na przełomie roku 2016 i 2017, kiedy to urzędy administracji skarbowej rozpoczęły kontrole w firmach wykonujących roboty utrzymaniowe, kwestionując umowy i fakturowanie robót z dwoma stawkami podatku VAT – 8% i 23% w zależności od asortymentu robót. Firmy utrzymujące drogi wystawiają faktury zgodnie z umowami, które są przyjmowane, akceptowane i rozliczane przez GDDKiA. Miesięczne protokoły odbioru są przygotowywane i podpisywane przez pracowników GDDKiA. Wykonawcy nie mają możliwości zmiany stawki podatku, albowiem będzie to niezgodne ze specyfikacją i umową na podstawie której realizowane są roboty.

Powyższy problem dotyczy również firm, które zakończyły już realizację kontraktów utrzymaniowych.

Zdaniem Izby kwestionowanie prawidłowości umów podpisanych przez GDDKiA, która działa w imieniu Skarbu Państwa, przez inne organy Skarbu Państwa, podważa zaufanie do Państwa. Mamy tu taką sytuację, iż jeden reprezentant Skarbu Państwa (GDDKiA) narzuca stawkę podatku VAT wykonawcy, natomiast drugi reprezentant Skarbu Państwa (urzędy administracji skarbowej) żądają wyższej stawki tego samego podatku VAT, obarczając obowiązkiem zapłaty podatnika. W ten sposób wykonawca staje się podmiotem poszkodowanym i zostaje złamana podstawowa zasada podatku VAT – zasada neutralności dla podatnika.

Izba o tym złożonym problemie informowała już w czerwcu 2017 r. zarówno Ministerstwo Infrastruktury jaki i GDDKiA. W powyższej sprawie złożone zostały również w grudniu 2017 r. dwie interpelacje poselskie (nr 18044, 18045) do Ministra Finansów oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Resorty na początku roku 2018 udzieliły odpowiedzi na interpelacje, ale niestety żadna z nich nie rozwiązała merytorycznie problemu.

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, które zostało zwołanie w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu. Porządek dzienny przewidywał „Informację Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze, świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług”. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Finansów zapewnili o podjęciu wspólnych prac rządowych nad tym problemem i poinformowaniu Komisji o jej wynikach.

W tej sprawie OIGD trzykrotnie w roku 2018 zwracała się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą, aby Rząd RP możliwie szybko rozwiązał ten problem. Kancelaria Premiera RP przesyłała nasze wystąpienia do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury prosząc o pilne udzielenie odpowiedzi.

W roku 2018 OIGD dwukrotnie w tej sprawie występowała do Ministra Finansów, niestety na żadne z pism nie otrzymała odpowiedzi.

Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA odpowiadały na wystąpienia, prowadziły również korespondencję z Ministerstwem Finansów. Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA w roku 2018 zaczęły podejmować pewne próby rozwiązania tego problemu, ale niestety na chwilę obecną żadna z nich nie zakończyła się sukcesem, a przede wszystkim są one niewystarczające.

W dniu 26 września br. firma Planeta Sp. z o.o., lider konsorcjum, które świadczy usługę w ramach wieloletniej umowy na bieżące i zimowe, czyli tzw. kompleksowe utrzymanie autostrady A2 na odcinku od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Konotopa, poinformowało Izbę, iż wskutek działań organów fiskalnych (opisanych przez nas powyżej) konta spółki realizującej utrzymanie dróg krajowych rejonu Ożarów Mazowiecki i autostrady A2 zostały zablokowane.

Uniemożliwia to realizacje zadań wynikających z umowy – nie ma możliwości zapłaty za materiały niezbędne do napraw drogowych czy czyszczenia ulic, nie ma możliwości zakupu soli niezbędnej do utrzymania nawierzchni w zbliżającym się okresie zimowym itd. Należy sobie wyobrazić jak tragiczne może to mieć następstwa. Może to doprowadzić do powstania sytuacji zagrażających użytkownikom wskazanych wcześniej dróg, które przez ostatnie lata były utrzymywane w doskonały sposób.

Należy nadmienić, iż zdecydowana większość głównych dróg w Polsce, czyli autostrady i drogi ekspresowe, są utrzymywane w modelu „kompleksowego utrzymania dróg” lub „utrzymaj standard” i problem zagrożonego bezpieczeństwa kierowców poruszających się tymi drogami może w niedalekiej przyszłości dotyczyć nie tylko autostrady A2 na odcinku mazowieckim. To może dotyczyć również innych dróg (drogi wojewódzkie i drogi w miastach), ponieważ zdarzało się, że również inni zamawiający korzystali z tych modeli utrzymania dróg.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.