niepelnosprawni 3Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce to wytyczne architektoniczne dla projektantów. Standardy obejmują: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji zbiorowej, tymczasową organizację ruchu podczas prac remontowych, miejsca parkingowe, tereny rekreacyjne oraz informację uniwersalną (piktogramy, kolorystyka itp.).

 

Zarządzenie nr 28/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce”.

W zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności zalecane jest stosowanie opracowania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”.

Standardy mają służyć mieszkańcom i zarządzającym, planistom, projektantom oraz wykonawcom. Oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego, zwanego także projektowaniem dla wszystkich. Takie podejście ma w założeniu stworzyć, już na etapie projektowania, publiczną przestrzeń dostępną w jak największym stopniu, dla możliwie jak największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności fizycznej i intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji.

Dokument określa wymagania i wytyczne przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem infrastruktury miejskiej.

Standardy obowiązują pracowników wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Kielce oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, którzy zapewniają ich stosowanie przez podległych im pracowników. Osoby te powinny zapewnić, aby podmioty współpracujące z miastem przy działaniach realizowanych na terenach miasta Kielce przyjęły zobowiązanie do przestrzegania Standardów.

Z uwagi na różnorodność sytuacji zastanych w środowisku zabudowanym Standardy nie wykluczają możliwości zastosowania innych, indywidualnych rozwiązań w projektowaniu konkretnych przestrzeni publicznych, w szczególności z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, pod warunkiem, że będą przestrzegane wymagania wynikające z zasad projektowania uniwersalnego i ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Standardy wprowadzane powinny być do wszystkich działań rozpoczynanych, ale również do działań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli umożliwia to stan ich zaawansowania, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.