Nowa ustawa o KFDUstawy o autostradach i KFD już są znowelizowane. W czwartek, 16 lipca br. Sejm uchwalił ustawy: o zmianie ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym, oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. W głosowaniu udział wzięło 432 posłów. Za oddano 273 głosy, przeciw – 146, 13 osób wstrzymało się od głosu.

Potrzeby w finansowaniu inwestycji są ogromne. Obligacje służące zasileniu Krajowego Funduszu Drogowego muszą być więc tańsze i rozsądnie rozpisane w kalendarzu emisji.

- W tym zakresie pewne ryzyko jest zawsze, ale musimy je podjąć, żeby móc sfinansować bardzo ważny program inwestycyjny w zakresie dróg i autostrad – przekonywała w Sejmie Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu usprawnienie pozyskiwania środków na inwestycje drogowe. - Pożyczki to jedno ze źródeł finansowania KFD. Pierwsza transza w wysokości 135 mln euro z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny wpłynie do KFD w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch. Następna kwota, 600 mln zł z emisji obligacji, wpłynie do KFD pod koniec sierpnia. Te kwoty będą stopniowo zasilały Krajowy Fundusz Drogowy i stopniowo będzie można regulować wszystkie należności. W tym roku ten instrument ma wygenerować 16 mld zł – informowała minister Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Czy nowelizacja uzyskała pozytywną opinię Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie zgodności projektu z traktatem wspólnotowym? Dlaczego nie ma opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? O te kwestie pytano podczas ostatniego czytania projektów noweli.

Opinia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w stosunku do tej ustawy jest pozytywna, nie ma niezgodności z traktatem europejskim. - Nie zgadzam się z twierdzeniem, że nie ma opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taka opinia została wystawiona z datą 7 lipca. Prezes UOKiK-u podpisała opinię, że w przypadku emisji obligacji dla KFD nie zachodzi zjawisko pomocy publicznej – wyjaśniała minister Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Zmiana w ustawie o Narodowym Banku Polskim dotyczy możliwości organizowania obrotu papierami wartościowymi, których jest on emitentem oraz papierami wartościowymi emitowanymi albo poręczanymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.