Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy katalog odpadów. Od początku tego roku obowiązują również nowe zasady i nowe wzory do prowadzenia ewidencji odpadów.

Zmiany wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). Zastąpiło wcześniej obowiązujące rozporządzenie z dnia 27 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206).
 
KATALOG ODPADÓW
Od bieżącego roku należy stosować kody i nazwy rodzajów odpadów uwzględniając nowy katalog odpadów, w którym, w stosunku do dotychczas obowiązującego, wprowadzono następujące zmiany:

1) dodano 3 rodzaje odpadów niebezpiecznych:
- 16 03 07* Rtęć metaliczna;
- 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć;
- 01 03 10* Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu, zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07;

2) zastąpiono wyraz „silikony” wyrazem „chlorosilany" w kodzie 06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany;

3) w przypadku niektórych grup, podgrup lub rodzajów odpadów dokonano korekt w opisie kodu:
- zmieniono nazwę grup odpadów: 02, 18;
- zmieniono nazwę podgrup odpadów: 02 01, 10 12, 17 03, 17 06, 17 08, 18 01, 18 02
- zmieniono nazwę rodzajów odpadów: 01 03 09, 06 08 02*, 10 04 02*, 10 05 10*, 10 05 11, 10 06 02, 10 07 02, 10 08 10*, 10 08 11, 15 01 10*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 18 01 04, 19 03 04*, 20 01 41.

EWIDENCJA ODPADÓW
Należy zwrócić uwagę, że od początku 2015 r. ewidencje odpadów oraz roczne sprawozdania powinny być prowadzone z uwzględnieniem wprowadzonych ww. rozporządzeniem zmian w kodach odpadów, a od 1 czerwca 2015 r. konieczne jest stosowanie także przepisów unijnych, tzn. rozporządzenia KE 1357/2014/UE dotyczącego właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne (do stosowania zamiast załącznika nr 3 do Ustawy o odpadach) oraz decyzji KE 2014/955/UE dotyczącej katalogu odpadów.

Od bieżącego roku (2015), ewidencja odpadów musi być prowadzona zgodnie z art. 66-72 Ustawy o odpadach:
- na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy o odpadach zostało wydane rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), zawierające nowe wzory karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji odpadów (KEO). W rozporządzeniu po raz pierwszy podano wzory ewidencji odpadów niebezpiecznych dla sprzedawcy odpadów oraz pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów;
- natomiast na podstawie ww. art. 66 ust. 5 Ustawy o odpadach zostało wydane nowe rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1974), określające rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, analogiczne jak w dotychczasowym rozporządzeniu, ale zwolnienie już nie obejmuje odpadów niebezpiecznych (13 02 08*, 16 02 13*).

Źródła informacji:

[1].  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.).

[2].  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1923 (wersja z dnia 5 stycznia 2015 r.).

[3].  Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 365/2014 r., str. 89).

[4].  Decyzja Komisji Europejskiej 2014/955/UE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. U. L 370/20014 r., str. 44).

[5].  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

[6].  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1974).

[7].  Portal Wolter Kluwer business http://www.srodowisko.abc.com.pl/nowe-prawo (wersja z dnia 5 stycznia 2015 r.).

[8].  "Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO" http://eko-akademia.pl/ (wersja z dnia 5 stycznia 2015 r.).

[9].  http://www.qualityaustria.com.pl/blog-detail/70/nowe-akty-wykonawcze-do-ustawy-o-odpadach/ (wersja z dnia 5 stycznia 2015 r.)

[10].     http://www.bt.bielsko.pl/ (wersja z dnia 5 stycznia 2015 r.).

Iwona Gąsak

Komentarze  
Joanna Wilczyńska
+1 #1 Joanna Wilczyńska 2015-01-11 23:07
Artykuł jest z mojego bloga, trochę zmieniony. Ze względu na moje prawa autorskie należy więc podać źródło:
"Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO" http://eko-akademia.pl/
Joanna Wilczyńska
Cytować | Zgłoś administratorowi
Redakcja - edroga.pl
-2 #2 Redakcja - edroga.pl 2015-01-12 11:51
Rzeczywiście autor informacji w naszym Portalu skorzystał między innymi z treści zamieszczonych na Pani blogu. Informacja o materiałach źródłowych w artykule została już uzupełniona. Bardzo Panią przepraszamy za zaistniałą sytuację i dziękujemy za zwrócenie uwagi.

Redakcja Portalu edroga.pl
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.