edroga00627 października prezydent podpisał dwie ustawy, które wejdą w życie na początku 2016 i 2017 roku.

Od 1 stycznia 2016 roku będzie obowiązywała ustawa o związkach metropolitalnych. Jej celem jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Strefa powinna charakteryzować się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych oraz być zamieszkała przez co najmniej 500 tys. mieszkańców.

Utworzenie związku metropolitalnego następować będzie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady gminy położonej w granicach obszaru metropolitalnego.

Związek metropolitalny wykonywać będzie zadania publiczne w zakresie:
- kształtowania ładu przestrzennego poprzez sporządzanie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru metropolitalnego z uwzględnieniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
- rozwoju obszaru związku;
- publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku (związek metropolitalny ustanawia zintegrowany system taryfowo-biletowy obowiązujący w jego granicach);
- współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku;
- promocji obszaru metropolitalnego.

Nadzór nad działalnością związku metropolitalnego sprawować będzie Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Rok później, 1 stycznia 2017 roku, zacznie obowiązywać ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, wprowadzając definicję „władz publicznych” – obejmującą obok organów administracji także organy pełniące funkcje ustawodawcze i sądownicze: Sejm, Senat, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sądy, trybunały oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

W myśl ustawy władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów – działalności orzeczniczej.
Ustawa modyfikuje także przepisy w zakresie przesłanek odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie oraz opłat za udostępnianie tych informacji.

W pozostałym zakresie ustawa wprowadza do krajowego systemu prawa modyfikacje w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć, w przypadku których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczy to dużej grupy przedsięwzięć związanych z budową obiektów, takich jak drogi, koleje, budowle przeciwpowodziowe, a więc w dużej mierze inwestycji związanych z realizacją zadań publicznych.

Źródło: Prezydent RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.