edroga266Jednym z ważniejszych postulatów zawartych w Białej Księdze Branży Drogowej była propozycja zmiany warunków uczestnictwa w postępowaniach przetargowych. Jest to sprawa, która także zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wymaga zmiany. Nowe warunki, uzgodnione z organizacjami branżowymi, znalazły już zastosowanie w przetargach ogłoszonych w kwietniu.

Zaktualizowano m.in. wzorcowe warunki udziału w postępowaniach dotyczących zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Główne kierunki zmian dotyczą wiedzy i doświadczenia wykonawców.

- Do tej pory wymagaliśmy doświadczenia w realizacji 2-3 zadań, w tej chwili wymagamy doświadczenia w realizacji 1 zadania - powiedziała Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na konferencji „Dialog się opłaca: od Białej Księgi Branży Drogowej do optymalizacji budowy dróg”, która odbyła się podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach. - Wprowadziliśmy również nowelizację dotyczącą doświadczenia w zależności od klasy drogi, która ma być budowana.

Zostały złagodzone wymagania dotyczące potencjału kadrowego w firmach wykonawczych i consultingowych. Kluczowy personel nie będzie musiał wykazywać co najmniej 5-letniego stażu pracy na określonych stanowiskach. Obniżono też liczbę zadań, którą musi udokumentować każdy z ekspertów.

- Dzisiaj żądamy tylko jednego zadania i doświadczenia w realizacji zadań na drogach o takiej klasie, jaka jest przedmiotem zamówienia - dodała Iwona Stępień-Pilipczuk. - Wprowadziliśmy też próg wartości szacunkowej zadań, na których poprzednio pracował kluczowy personel do 50% wartości zamówienia, lecz nie więcej niż 200 mln zł netto.

Pozostawiono wymóg, że eksperci mają posiadać doświadczenie w realizacji całego kontraktu, ale wprowadzono większy katalog stanowisk, na których kluczowy personel mógł wcześniej pracować, tzn.,  że dyrektorem czy inżynierem kontraktu może zostać nie tylko osoba, która już wcześniej tę funkcję pełniła.

Wymagania w stosunku do wykonawcy, który ma budować obiekty mostowe, również zostały ściśle określone - wymagane jest doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego obiektu, o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości przęsła co najmniej 50 metrów.

Doświadczenie, o którym mowa, liczy się z okresu 10 ostatnich lat.

Inne wymagania określono dla zadań związanych z remontem i przebudową dróg krajowych.

DSC06468- Uważamy, że trzeba umożliwić większej liczbie firm udział w postępowaniach przetargowych – powiedziała Iwona Stępień-Pilipczuk. - To zapewni większą konkurencyjność postępowań.

Warunki są różne dla prac projektowych i wykonawczych. Wymagania mają być natomiast ujednolicone dla wszystkich podobnych zadań.

Wzorcowe warunki udziału w postępowaniach na prace projektowe:
- wymagane doświadczenie w opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowych,
- brak wymagania wartości wcześniej zrealizowanych prac projektowych,
- wymaganie doświadczenia dotyczącego długości drogi (do 50% długości drogi projektowanej, jednak nie więcej niż 30 km),
- wymaganie doświadczenia w realizacji zadań dla klasy A, S, GP odpowiednio do zamówienia,
- umożliwienie wykazania się doświadczeniem z ostatnich 10 lat.

- Jeśli chodzi o potencjał kadrowy w postępowaniach na prace projektowe, to kierowaliśmy się zasadą ujednolicenia tych warunków - wyjaśniła zastępca Generalnego Dyrektora DKiA. – Jeżeli stawiamy jakiś warunek firmie, to taki sam warunek stawiamy personelowi.
W przetargach na zadania „projektuj i buduj” wymagania będą takie same, jak w przypadku postępowań tylko na prace projektowe.

- Dotychczas w postępowaniach na prace projektowe zamieszczaliśmy wymagania dotyczące całego personelu - dodała Iwona Stępień-Pilipczuk. - Teraz chcemy się ograniczyć tylko do personelu o charakterze kluczowym, co nie oznacza, że będziemy rezygnować z personelu, który jest wymagany przy opracowaniach branżowych. Wykonawca będzie jednak przedstawiał swój personel branżowy dopiero po podpisaniu umowy.

Przy opracowaniu np. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (tzw. STEŚ) GDDKiA będzie wymagać eksperta ds. analiz ekonomicznych.

Wzorcowe warunki udziału w postępowaniach na prace remontowe i przebudowy dróg krajowych:
- wymagane doświadczenie w realizacji 1-2 zadań,
- wymagane doświadczenie w realizacji budowy/przebudowy/remontu drogi lub ulicy/obiektu mostowego,
- wymagane doświadczenie dotyczące obiektu mostowego o tej samej konstrukcji co w zamówieniu,
- wymaganie doświadczenia w realizacji robót o wartości 50% wartości szacunkowej lub 50% długości drogi jak w zamówieniu,
- wymaganie doświadczenia  w realizacji zadań dla niższej klasy drogi niż w zamówieniu.

Jeśli chodzi o personel, wymagania zamawiającego również będą niższe.

Po pierwsze ograniczono liczbę wymaganego personelu. W zadaniach wymagających pozwolenia na budowę, wymagany będzie kierownik budowy, a w zadaniach niewymagających pozwolenia na budowę, wystarczy kierownik robót drogowych lub mostowych. Nie będzie stawiany wymóg stażu pracy. Natomiast eksperci muszą się wykazać realizacją 1-2 zadań (w przypadku obiektu mostowego o takiej konstrukcji jak w zamówieniu), o wartości robót stanowiących 50% wartości szacunkowej i długości drogi lub ulicy do 50% długości określonej w zamówieniu. Doświadczenie eksperta wymagane jest dla klasy drogi nie wyższej niż w zamówieniu.

- To są zmiany warunków, które wprowadziliśmy w postępowaniach w celu zwiększenia konkurencyjności, ale również w celu ułatwienia firmom startowanie w tych przetargach - dodała Iwona Stępień-Pilipczuk.

GDDKiA zrezygnowała również ze stosowania „gwarancji jakości” jako kryterium oceny ofert w przetargach na zadania z PBDK i wprowadziła obligatoryjne okresy gwarancji: 5 lat na roboty bitumiczne i 10 lat na nawierzchnie betonowe i konstrukcje mostowe.

- To kryterium się nie sprawdziło - przyznała zastępca Generalnego Dyrektora DKiA. - Każda z firm oferowała maksymalny okres gwarancji jakości. W związku z tym i tak kryterium wyboru ofert pozostawała cena.

Iwona Stępień-Pilipczuk zadeklarowała dalszą współpracę, uczestnictwo w pracach zespołów roboczych i Komitetu Sterującego. - Zrobimy wszystko, aby obie strony postępowań przetargowych miały zagwarantowane spełnienie swoich oczekiwań, zarówno wykonawcy, jak i zamawiający - podsumowała zastępca szefa GDDKiA .  

Ilona Hałucha
(na podstawie informacji z konferencji „Dialog się opłaca: od Białej Księgi Branży Drogowej do optymalizacji budowy dróg”, która odbyła się 31 maja br. podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.