construction 2578410 960 720Ministerstwo Infrastruktury przystąpiło do opracowania zupełnie nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych, które docelowo zastąpią przepisy nowelizowanych rozporządzeń.

 

Realizowane w ramach zamówienia publicznego opracowanie szczegółowych warunków technicznych projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych pozwoli w perspektywie około dwóch-trzech lat na określenie nowoczesnych i jednoznacznych wymagań technicznych w drogownictwie.

Jednak do tego czasu, w związku z nieścisłością i niedoskonałością obowiązujących przepisów zawartych w obecnie obowiązujących rozporządzeniach, a mogących mieć negatywny wpływ na realizację toczących się inwestycji, zaszła pilna potrzeba ich nowelizacji.

Nowelizowane rozporządzenia zawierają w sobie przede wszystkim korekty, doprecyzowania i uszczegółowienia obowiązujących przepisów. Celem nowelizacji nie było wprowadzanie nowych rozwiązań i warunków, a usunięcie niejasności i nieprawidłowości w już obowiązujących przepisach.

Proponowane zmiany wynikają przede wszystkim z doświadczeń zarządców dróg, wykonawców robót budowlanych, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, ale także m.in. ze współpracy resortu ze służbami podległymi Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Istotny wpływ na przedstawione propozycje miały doświadczenia resortu właściwego ds. transportu w realizacji rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Największą grupę propozycji oparto jednak na doświadczeniach resortu wynikających z rozpatrywania wniosków o upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów nowelizowanego rozporządzenia.

13 września wchodzą w życie :
1) rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
2) rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
3) rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Zakres zmian w tych aktach wykonawczych jest ze sobą ściśle powiązany i stanowi kompleksowe rozwiązanie prawne.

Dla inwestycji drogowych, dla których ogłoszono przetarg, został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, o ZRID, o zatwierdzenie projektu budowlanego albo już została zgłoszona budowa, będą stosowane przepisy dotychczas obowiązujących rozporządzeń, z kilkoma wyjątkami.

Źródło: RCL

Komentarze  
Ryszard Roman Dobrowolski
0 #1 Ryszard Roman Dobrowolski 2019-09-11 11:41
Zmienił się zapis dotyczący rond. 21) § 55 otrzymuje brzmienie:
„§ 55. 1. Ze względu na wymagania techniczne i użytkowe skrzyżowania dzieli się na:
1) zwykłe – niezawierające na żadnym wlocie wyspy dzielącej kierunki ruchu lub środkowego pasa dzielącego;
2) skanalizowane – zawierające co najmniej na jednym wlocie wyspę dzielącą lub środkowy pas dzielący;
3) typu rondo – zawierające wyspę środkową, wokół której odbywa się ruch okrężny pojazdów; w przypadkach określonych w § 75 ust. 3 wyspa może być przejezdna.

Zgodnie z tym zapisem rondo nie jest już budowlą zaliczaną do skrzyżowań skanalizowanych (wyłączoną z ruchu wyspą środkową). Pod względem wymagań techniczno-budowlanych mamy osobną grupę jednopoziomowych skrzyżowań dróg publicznych skanalizowanych okrągłą lub lekko owalną wyspą środkową czego nie należy mylić z elementarnym dla ruchu drogowego skrzyżowaniem (zwykłym) w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Warunki dotyczą tylko rond zorganizowanych zgodnie z nakazem znaku C-12 "ruch okrężny", czyli z biegnąca już od wlotu okrężnie dookoła wyspy jednokierunkową jezdnią. Ruch okrężny to międzynarodowa nazwa ORGANIZACJI RUCHU.

Należy zwrócić uwagę, na to, że na mini-rondach wyspa ma być budowana jako przejezdna, jednak ponieważ pod względem zasad ruchu jest powierzchnią wyłączoną z ruchu, co do zasady jest przejezdna tylko dla tylnych osi, głównie długich pojazdów, podobnie jak przejezdny pierścień na rondach małych i średnich.
Nadal nie ma warunków technicznych dla rond odśrodkowych w tym spiralnych i turbinowych o podporządkowanych wszystkich wlotach, na których ruch nie odbywa się okrężnie zgodnie z nakazem znaku C-12, lecz w lewo, w prawo lub na wprost od wlotu do wylotu z prawej strony wyspy środkowej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.