budowa 11Firmy wykonawcze, zrzeszone w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa, zgłaszają uwagi dotyczące kwalifikacji kluczowego personelu w ogłaszanych przez GDDKiA przetargach na roboty budowlane. Twierdzą, że kumulacja terminów ogłaszania przetargów negatywnie wpływa na konkurencję i możliwość ubiegania się o zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw.

Wiedza, doświadczenie i kwalifikacje dyrektorów kontraktów, kierowników budów i robót inwestycji drogowo-mostowych są niezwykle ważne i powinny być nadal badane. OIGD apeluje jednak, aby były one każdorazowo dostosowywane do potrzeb, a także sytuacji rynkowej, ponieważ liczba osób, posiadających wymagane przez GDDKiA doświadczenie i kwalifikacje, jest na polskim rynku ograniczona. Wartość kontraktu, na którym wskazana przez wykonawcę osoba pełniła daną funkcję, nie powinna być w związku z tym tak wysoka jak obecnie. Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają co prawda odpowiednio wykształconą, sprawdzoną i przygotowaną kadrę, ale nadmierne wymagania co do wartości kontraktu, jakim dana osoba musi się legitymować, stanowi istotną barierę w możliwości ubiegania się o zamówienie.

OIGD zwraca uwagę także na to, że doświadczenie zdobyte w Polsce i konkretnych warunkach prawnych, technologicznych i klimatycznych, jest bardziej przydatne do realizacji kontraktów niż zdobyte w innych warunkach. Ma świadomość, że w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, wynikających z wysokiego ryzyka realizacji zamówienia, powinna istnieć możliwość stosowania zaostrzonych wymogów, ale nie powinno to dotyczyć zamówień standardowych. Tym bardziej, że dyrektywa unijna w sprawie zamówień publicznym wprost stwierdza, że zamówienia powinny być dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.