calculatorOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała pozacenowe kryteria oceny ofert, które mogłyby być stosowane w postępowaniach o zamówienia publiczne na roboty budowlane. Izba podkreśla, że wymienione kryteria nie mogą zastępować właściwego przygotowania zamówienia (siwz) i prowadzić do naruszania zasad uczciwej konkurencji.

OIGD wskazuje również na konieczność zamieszczania w siwz obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia jako warunku udziału w postępowaniu, co powinno korzystnie wpłynąć na wykorzystanie posiadanych przez polskie firmy zasobów i ich rozwój.

Pozacenowe kryteria oceny ofert (kolejność przypadkowa):
- termin realizacji: zamawiający ma wskazać maksymalny, a w niektórych przypadkach minimalny termin realizacji zamówienia. Kryterium to jest łatwe do zastosowania, ale często nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Konieczne jest jednoznaczne określenie zasad zmiany tego terminu i sankcji za zwłokę;

- parametry techniczne: zamawiający może przyznać dodatkowe punkty za osiągnięcie lepszych paramentrów nawierzchni niż wymagane jako minimalne. Konieczne jest określenie algorytmów weryfikacji deklarowanych parametrów, a także określenie sankcji za niedotrzymanie deklarowanych parametrów. Kryterium wymaga od zamawiającego fachowości i kontroli;

- wykorzystanie recyklingu: dodatkowe punkty mogą być przyznane za wykorzystanie materiałów i wyrobów budowlanych na bazie surowców odnawialnych, np. destruktu przy produkcji mieszanek bitumicznych, przekruszu betonowego, gruntu z wykopu. Konieczna jest możliwość kontroli i wskazania jej zasad, a także określenie sankcji w przypadku nieosiągnięcia założeń. To kryterium również wymaga od zamawiającego fachowości i kontroli;

- aspekty społeczne (warunki pracy pracowników): zamawiający ustala minimalną liczbę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji danego zamówienia oraz podaje skalę punktacji; mogą wystąpić trudności z kontrolą i egzekwowaniem sankcji;

- koszty eksploatacji: zamawiający zwraca uwagę na koszty zużycia mediów, obsługi obiektu. Konieczne jest podanie czasu eksploatacji, który będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert, jednoznacznych zasad obliczania kosztów i sankcji w przypadku ich przekroczenia. Wymaga od zamawiającego dużej fachowości;

- koszty konserwacji: to koszt regulaminowych przeglądów i obowiązkowych wymian, a także prac konserwacyjnych. Musi zostać określony czas, który będzie brany pod uwagę. Kryterium, które może mieć wpływ na jakość robót: zwiększony nakład na wysokogatunkowe materiały zwróci się w postaci niższych kosztów konserwacji. Konieczne jest podanie zasad obliczania takich kosztów, a także sankcji w przypadku przekroczenia deklarowanych kosztów. Wymaga od zamawiającego dużej fachowości;

- estetyka i funkcjonalność: w tym przypadku zamawiający wprowadza podkryteria, przypisując im wagę, np. wygląd, wkomponowanie w otoczenie, nowatorstwo i oryginalność rozwiązań architektonicznych, funkcjonalność i czytelność. Kryterium właściwe tylko w sytuacji, gdy zamawiający oczekuje modeli BIM, koncepcji i w konkursach - dość nieostre i wymagające dużej fachowości. Trudna kontrola deklaracji i nałożenie sankcji za ich niedochowanie.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.