Do 23 stycznia br. do Ministerstwa Środowiska można przesyłać uwagi do projektu ustawy Prawo wodne. Zmiany dotyczą głównie uporządkowania kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenia zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, zlewniowa polityka wodna i uproszczenie finansowania.

- Chcemy uporządkować strukturę organizacyjną administracji wodnej, tak aby było wiadomo kto i za co odpowiada. Drugi cel to stworzenie efektywnego systemu finansowania opartego na opłatach za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie pełnej polityki zlewniowej przy gospodarowaniu wodami. Musimy zmienić nasze podejście do wody, porzucić myślenie potrzebami sektorów, np. ochrony przeciwpowodziowej, żeglugi, energetyki czy ochrony przyrody na rzecz holistycznego, całościowego spojrzenia na gospodarkę wodną, na jej wszystkie aspekty – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska.  

Od wejścia w życie poprzedniej ustawy Prawo wodne bardzo wiele się zmieniło. Nie tylko wprowadzono do polskiego systemu prawnego przepisy Unii Europejskiej, ale także dostosowywano prawo do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Efektem tych dostosowań było ponad pięćdziesiąt nowelizacji Prawa wodnego. Uczyniło go to nieprzejrzystym i złamało jego wewnętrzną spójność.  

Najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nieprecyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej. Dlatego w nowych przepisach Prawa wodnego zarządzanie gospodarką wodną ma być przejrzyste i efektywne. Za całą rzekę, od źródła do ujścia, ma odpowiadać jeden gospodarz.

Zmniejszy się też liczba organów i urzędów z 15 (8 urzędów żeglugi śródlądowej i 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej) do 6 urzędów gospodarki wodnej (administracji rządowej) i 2 państwowych osób prawnych: Zarządu Dorzecza Wisły i Zarządu Dorzecza Odry.

W każdym urzędzie gospodarki wodnej będzie funkcjonował pion odpowiedzialny za realizację zadań w sektorze żeglugi śródlądowej. Jednym z wielu zadań wykonywanych przez urząd gospodarki wodnej będzie wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, z wyłączeniem pozwoleń wydawanych przez starostę.

Uporządkowanie kompetencji utrzymaniowych i inwestycyjnych poprzez jednoznaczne przypisanie rzek do konkretnych gospodarzy. Rzeki duże, o znaczeniu ogólnokrajowym, pełniące rolę dróg wodnych, rzeki graniczne będą utrzymywane odpowiednio przez zarządy dorzeczy Odry i Wisły. Rzeki pozostałe, o znaczeniu regionalnym lub lokalnym, będą przypisane marszałkom województw, w imieniu których ich utrzymaniem zajmować się będą wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Równie ważnym i wciąż nierozwiązanym problemem jest niedofinansowanie gospodarki wodnej. Brakuje pieniędzy na utrzymanie infrastruktury wodnej, wykonuje się tylko prace najbardziej konieczne i dominuje działanie akcyjne. Prace prowadzone są wtedy, gdy nie wykonanie ich grozi katastrofą lub naprawia się skutki zaniedbań.

Dlatego ma zmienić się też system finansowania gospodarki wodnej, oparty na istniejących opłatach za korzystanie ze środowiska. Chodzi o wprowadzenie zasady, że pieniądze z wody zostają w wodzie. Działalność Zarządów Dorzeczy i marszałków województw (WZMiUW) będą finansowane z opłat za pobór wód, które obecnie stanowią przychód Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kolejnym celem jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami. Dzięki zmianom organizacyjnym będzie możliwe realizowanie polityki zlewniowej i wypełnianie kryteriów: funkcjonalności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości ekosystemów i akceptacji społecznej przy planowaniu strategicznym i administrowaniu zasobami wody w Polsce.

- Serdecznie zapraszam wszystkich, którym na sercu leży dobro gospodarki wodnej oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń skarbu jakim jest woda, do zapoznania się z projektem ustawy i przesyłanie nam uwag i opinii. Za każdą serdecznie dziękuję  – dodał wiceminister Gawłowski.

Opinie można przesyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

projekt ustawy Prawo wodne

Źródło: MOŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.