IMG 2198Po raz trzeci do publicznego wyglądu trafia projekt tzw. uchwały krajobrazowej, określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta. Do 13 listopada każdy może zapoznać się z propozycjami przygotowanymi przez wydział planowania przestrzennego UMK, a do 27 listopada zgłosić swoje uwagi.

 

Jednym z głównych założeń projektu jest wprowadzenie precyzyjnych zasad, na jakich mogą funkcjonować reklamy w przestrzeni publicznej, zarówno na obiektach budowlanych, jak i jako nośniki wolnostojące. W projekcie uchwały miasto zostało podzielone na trzy strefy. Projekt zakłada ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych. Są to billboardy o powierzchni 12 m2 lub 18 m2, słupy plakatowo-reklamowe (tzw. „okrąglaki”), panele reklamowe oraz nośniki reklamowe o powierzchni ekspozycji do 5 m2. Uchwała określa też szczegółowo warunki lokalizacji tych nośników. W projekcie zapisano także zasady sytuowania banerów reklamowych – na rusztowaniach na czas trwania remontu, na czas przedsięwzięć plenerowych oraz reklamy umieszczone na obiektach budowlanych. I tak np. reklama na rusztowaniach mogłaby funkcjonować w czasie prowadzenia robót budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy i nie częściej, niż co 7 lat. Na dostosowanie istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do wymogów zawartych w projekcie uchwały, przewidziano 24 miesiące.

Projekt zakłada także uregulowanie zasad sytuowania ogrodzeń tak, aby w Krakowie nie tworzyć zamkniętych enklaw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakazuje sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego. Zawarte w projekcie regulacje w zakresie ogrodzeń obowiązywać mają wyłącznie w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.