Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest kolejną próbą dostosowania tej regulacji do współczesnych wymagań, a przede wszystkim próbą naprawienia tych zapisów, które środowiska inżynierskie wskazywały jako wybrakowane, błędne bądź nieścisłe. - Niestety, proponowane zmiany obejmują wyłącznie wybrane zagadnienia – z ubolewaniem stwierdzono w opinii Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

 

„Liczyliśmy na to, że wreszcie po ponad 10 latach zostaną usunięte wszystkie niezgodności pomiędzy wykazem (a w niektórych wypadkach również zakresem obowiązywania) znaków  i sygnałów obowiązujących w ruchu drogowym, a znakami i sygnałami zamieszczonymi tylko w przepisach technicznych” – zastrzegli w opinii do projektu inżynierowie Stowarzyszenia KLIR. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych przeszedł proces konsultacji w środowiskach i organizacjach drogowych (patrz: Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych http://edroga.pl/prawo/komentarze/10422-projekt-zmiany-rozporzadzenia-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych).

S-KLIR  przesłało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obszerną opinię w sprawie proponowanych zmian w tej regulacji. Na jej zawartość składają się uwagi ogólne oraz szczegółowe. Poniżej publikujemy część opinii, dostępnej w całości na stronie internetowej KLIR.

* Według stanu na dzień 23 czerwca 2014 r., następujące znaki i sygnały, dla których określono szczegółowe warunki techniczne, nie istnieją jako znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym:

a)         Znaki pionowe: D-11a, D-13b, D-14a, D-14b;

b)         Znaki poziome: P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-6a, P-7c, P-7d, oraz P-8 od e do i;

c)         Sygnały świetlne (nie mają nadanych symboli): 

-           ostrzegawczy  połączony ze znakiem „przejście dla pieszych”;

-           ostrzegawczy żółty migający w postaci sylwetki pieszego;

-           wspólne dla pieszych i rowerzystów;

-           S-3 w różnych wersjach do zawracania.

* W wypadku znaków poziomych uzasadnione jest opracowanie uproszczonego zestawu tych znaków, pogrupowanych w sposób czytelny i wystarczający dla  uczestników ruchu, którzy nie muszą znać i nie są w stanie zidentyfikować w czasie jazdy, wszystkich niuansów pomiędzy niektórymi liniami. W tym wypadku należałoby dopuścić różnice pomiędzy rozporządzeniami w sposobie przedstawiania szczegółów znaków poziomych, zachowując jedynie zgodność pomiędzy ich grupami użytkowymi.

* W zestawie sygnałów dla potrzeb sterowania pasami o przemiennych pasach ruchu, brakuje w naszych przepisach sygnału zezwalającego na wjazd na sąsiedni pas ruchu (zielona strzałka skierowana ukośnie w dół – tak jak żółta strzałka w sygnale S-7). Brak takiego sygnału zmniejsza efektywność sterowania na pasach o przemiennym kierunku ruchu na jezdniach dwukierunkowych, a całkowicie uniemożliwia  wprowadzenie takiego sterowania na drogach dwujezdniowych.

 * Należy przy tym zachować szczególną ostrożność przy przenoszeniu regulacji prawnych z przepisów technicznych do rozporządzenia w sprawie obowiązujących znaków i sygnałów drogowych, ponieważ przepisy techniczne zawierają szereg błędów i niezgodności z obowiązującymi przepisami, a także niezgodności z prawem międzynarodowym. Przykładem takiej regulacji niezgodnej z prawem jest zawarta w zał.1 do rozporządzenia z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pkt 3. Znaki zakazu, podpkt 3.1.2. Zakres obowiązywania i sposób umieszczania znaków, jest  dopuszczenie możliwości rozszerzenia obowiązywania znaku zakazu na uczestników ruchu, których ten znak nie dotyczy, za pomocą tabliczki pod znakiem o treści „Dotyczy również …”. Próby wprowadzenia podobnego rozwiązania w okresie, kiedy znaki B-35 i B36 na obszarze zabudowany nie obowiązywały na chodnikach (zastosowanie tabliczki o treści „Dotyczy również chodnika”), uzyskały negatywne oceny prawne, jedynym możliwym rozwiązaniem okazały się fizyczne zabezpieczania chodników poprzez odpowiednie wygrodzenia.

* Kompleksowe uporządkowanie spraw związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi znaków i sygnałów drogowych, wymaga przede wszystkim poważnych zmian w treści załączników do rozporządzenia wymienionego w poprzednim punkcie, w tym również ostatniej zmiany pkt  5.2.50. Strefa płatnego parkowania  w zał. nr 1, która została podpisana przed podpisaniem równoczesnej zmiany rozporządzenia w sprawie obowiązujących znaków i sygnałów drogowych i obecnie oba zapisy nie są spójne ze sobą. Zasada hierarchii wskazuje zdecydowanie na konieczność  zachowania odpowiedniej kolejności w sprawach wprowadzania w życie zmian w obu rozporządzeniach; w pierwszej kolejności powinno wchodzić w życie rozporządzenie w sprawie obowiązujących znaków i sygnałów drogowych, a dopiero później szczegółowe warunki techniczne dla tych znaków i sygnałów drogowych.

* W związku z wprowadzeniem od 31 sierpnia 2014 r. obowiązku używania przez pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, także na drogach wspólnie użytkowanych  przez pieszych i rowerzystów, elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu (Dz.U. z 2013 r. poz. 991), konieczne jest w trybie pilnym, określenie (nawet tymczasowo), obowiązku używania oraz minimalnych parametrów świateł przednich instalowanych na rowerach i wózkach rowerowych. Nieoświetlone odpowiednio elementy odblaskowe, niestety nie działają.

* Jeśli chodzi o symbole pojazdów do stosowania na znakach, to tabliczki T-23a-d zawierają tylko cztery symbole. Ich znaczenie jest czasem inne, niż znaczenie tych samych symboli na znakach zakazu. Np. symbol zastosowany na znaku B-5 oznacza „samochód ciężarowy”, a ten sam symbol na tabliczce T-23b oznacza „samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągniki samochodowe”.

 

Źródło: S-KLIR 

Komentarze  
henryk
0 #1 henryk 2014-09-09 10:02
Nie ma równiez propozycji usunięcia przepisu zawartego w zał.1dotyczącego umieszczenia pod znakiem B-1 tabliczki"dotyczy także pojazdów osób niepełnosprawnych"Przepis ten został wydany bez upoważnienia ustawodawcy i na moją prosbę został skirowany przez RPO do Trybunału Konstytucyjnego.Sygn.U 4/14.Uchylenie przepisu będzie wymagało następnej nowelizacji. Pozdrawiam
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.