paper 1328856 960 720Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa nadal apeluje o wydłużenie okresów do dokumentowania należytej realizacji zamówień. O tym, jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowi rozporządzenie ministra rozwoju, które obowiązuje od końca lipca br. Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być składane.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może żądać:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (chyba, że czas prowadzenia działalności jest krótszy) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów, że zostały one wykonane należycie (referencje lub inne). Zamawiający może dopuścić, aby wykaz robót budowlanych dotyczył okresu dłuższego niż ostatnie 5 lat;
- wykazu dostaw lub usług wykonanych lub wykonywanych - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - w czasie ostatnich 3 lat (chyba, że czas prowadzenia działalności jest krótszy) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z referencjami lub innymi dokumentami wystawionymi przez poprzednich zamawiających. W tym przypadku zamawiający również może dopuścić, aby wykaz dostaw lub usług dotyczył okresu dłuższego niż ostatnie 3 lata;

Jeśli zamawiający nie umożliwi przedłożenia wykazu robót, usług dostaw wykonanych w przedłużonym okresie, tj., powyżej 5 lub 3 lat, wykonawca ma możliwość żądania zmiany warunków w przetargu nieograniczonym.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wielokrotnie występowała do premiera i prezesa UZP o nowelizację tego rozporządzenia i przedłużenie okresu dokumentowania należytej realizacji zamówienia z 5 do 10 lat w przypadku robót budowlanych i z 3 do 6 lat w przypadku usług i dostaw.

Zbyt krótki, zdaniem Izby, 3- i 5-letni okres dokumentowania doświadczenia, negatywnie wpływa na konkurencyjność postępowań, ponieważ  często ogranicza możliwość startu w przetargach małych i średnich przedsiębiorstw. Nie zawsze jest też możliwe wylegitymowanie się ukończeniem wymaganej liczby zamówień o danej złożoności w sytuacji ograniczonej ilości przetargów na drogach publicznych w ostatnich latach.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.