edroga565Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejsze zmiany wprowadzane przez projekt podyktowane są obowiązkiem wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Najwięcej zmian w projekcie dotyczy sytemu badań technicznych pojazdów, ale kilka dotyczy również urządzeń transportu osobistego i ograniczenia prędkości na terenie zabudowanym w porze nocnej.

Hulajnogi, deskorolki i rolki na drogach publicznych

Zmiana brzmienia art. 2 pkt 18 i pkt 31 oraz dodanie pkt 48a wynika m.in. z konieczności uregulowania przepisów dla urządzeń takich jak segway, hulajnoga, w tym elektryczna, deskorolka, wrotki, rolki, nazwanych urządzeniami transportu osobistego.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie przewidują możliwości poruszania się przy pomocy urządzeń transportu osobistego po drogach publicznych, a także po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu. Obecny stan prawny nie wskazuje też wprost, jaki jest status osoby korzystającej z takiego urządzenia, co powoduje, że ich użytkownicy mogą mieć wątpliwości co do dostępności dla nich publicznej infrastruktury drogowej. Z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że osoba poruszająca się przy pomocy tego typu urządzeń nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem.
Zgodnie z nowym art. 2 pkt 48a, urządzenie transportu osobistego może być napędzane siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego. W przypadku napędu za pomocą silnika, jego konstrukcja powinna ograniczać prędkość jazdy do 25 km/h. Natomiast w odniesieniu do szerokości urządzenia, została ona ograniczona do szerokości wynikającej z definicji roweru, tj. do 0,9 m.
Na podstawie przepisów art. 11 ust. 4b ustawy, pieszy poruszający się przy użyciu urządzenia transportu osobistego ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów, a po spełnieniu wymienionych w tym przepisie warunków: w zakresie prędkości ruchu, nieprzekraczającej prędkości pieszego oraz szerokości chodnika wynoszącej co najmniej 2,5 m, ma również możliwość poruszania się po chodniku oraz drodze dla pieszych. Na drodze dla rowerów i pieszych, jeżeli droga dla rowerów będzie położona obok drogi dla pieszych, pieszy poruszający się przy użyciu urządzenia transportu osobistego obowiązany będzie do korzystania z części drogi przeznaczonej dla rowerów.

50 km/h w terenie zabudowanym także w nocy

W art. 20 ustawy zmianie uległ ust. 1 oraz został uchylony ust. 1a. Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 1, prędkość dopuszczalna pojazdu albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wyniesie 50 km/h bez względu na porę doby, zamiast obecnych 60 km/h w godzinach 23:00-5:00. Przyjęte rozwiązanie zmierza w kierunku dalszej poprawy bezpieczeństwa. Ustawodawca argumentuje, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście skutków zdarzeń drogowych. Ze względu na niższą prędkość ruchu pojazdów, w przypadku ewentualnego uderzenia przez pojazd w pieszego, zmniejsza się zakres obrażeń i ich stopień ciężkości.

Konsultacje nad projektem potrwają do końca października.

Źródło: RCL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.