edroga068Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Celem zmian jest przede wszystkim usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Projektowane przepisy wyeliminują zagrożenia dotyczące terminowej i sprawnej realizacji inwestycji i wpłyną na racjonalne wydatkowanie środków publicznych – chodzi o wydłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zaproponowano wydłużenie terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Okres 6 lat może zostać wydłużony o 4 lata w przypadku inwestycji, których realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania nie uległy zmianie. Oznacza to, że termin ten może wynieść 10 lat. Obecnie obowiązujący czteroletni termin jest zbyt krótki, szczególnie jeśli chodzi o skomplikowane projekty inwestycyjne. Ponadto proponowane przepisy przejściowe wydłużają termin odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych na podstawie obecnych przepisów.

Wprowadzono możliwość dokonania zmian w decyzji ZRID bez konieczności zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile zmiany decyzji ZRID nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Ponadto projektowane przepisy zmieniające specustawę drogową wyeliminują najczęściej sygnalizowane wątpliwości interpretacyjne, utrudniające stosowanie ustawy. W projekcie nowelizacji ustawy przewidziano m.in.:
- wprowadzenie możliwości zrzeczenia się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi,
- rozszerzenie elementów decyzji ZRID m.in. o budowę dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu wynikających z budowy drogi, budowę lub przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- doprecyzowanie zasad zawiadamiania o wszczęciu i wydaniu decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych dotyczących decyzji ZRID, tj. przyjęcie uproszczonych zasad zawiadamiania stron,
- doprecyzowanie, iż organy wydające decyzję ZRID wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej, np. w przypadku budowy drogi krajowej wojewoda może wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę dróg gminnych,
- doprecyzowanie przepisów dotyczących organów właściwych do wydawania decyzji ZRID, w przypadku inwestycji wychodzących poza granice powiatu,
- wprowadzenie przepisu wskazującego bezpośrednio, iż wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać określenie nieruchomości lub ich części, wobec których ma nastąpić przejście na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz określenie nieruchomości, wobec których ma nastąpić ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.