shaking hands 2499612 960 72026 lipca Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP.

„Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Zielonym światłem dla opracowania dokumentu było wskazanie „Polityki PPP” jako strategicznego projektu w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

- Przyjmując ten dokument rząd wysyła jasny komunikat dla rynku, że partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest równoważną z tradycyjnymi metodami formą świadczenia usług publicznych – powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik.  
W „Polityce PPP” zidentyfikowane zostały najważniejsze przyczyny niewystarczającego wykorzystania formuły PPP w realizacji inwestycji publicznych. Wskazano również zasady, które należy stosować przygotowując projekty PPP.

„Polityka PPP” to przede wszystkim zapowiedź konkretnych działań rządu na rzecz PPP, w perspektywie do 2020 roku, z których większość znajduje się już w fazie realizacji:
- wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych przyjaznych dla rozwoju PPP;
- monitoring listy zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz podpisanych umów PPP;
- upowszechnianie wiedzy na temat PPP poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych;
- opracowanie wytycznych dla projektów PPP, jak również wzorów umów i dobrych praktyk w zakresie inwestycji PPP;
- zapewnienie na większą skalę kompleksowego, bezpłatnego doradztwa wybranym projektom PPP;
- dobrowolne opiniowanie przez MR projektów planowanych do realizacji w formule PPP, w celu potwierdzenia gotowości i zasadności wykorzystania PPP;
- wdrożenie obligatoryjnej opinii nt. formuły realizacji projektów planowanych do finansowania w kwocie powyżej 300 mln PLN z budżetu państwa (tzw. „test PPP”);
- identyfikacja zapotrzebowania rynku i ewentualne wdrożenie systemu gwarancji i poręczeń dla sektora publicznego i prywatnego oraz innych możliwych instrumentów finansowych zmniejszających koszty przygotowania i realizacji projektów PPP;
- opracowanie i wdrożenie, tam gdzie to wskazane sektorowych/regionalnych strategii rozwoju PPP.

Rząd założył w „Polityce PPP”, że realizacja wskazanych w niej działań powinna przynieść wymierne efekty. Do końca 2020 r.:
- powinno zostać zawartych 100 nowych umów PPP,
- wartość inwestycji realizowanych w tej formule powinna wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym,
- 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy,
- 40 proc. wszystkich postępowań – rządowych i samorządowych - ma zakończyć się sukcesem, tj. podpisaniem umowy PPP.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.