edroga044Na trwającym (30 marca - 1 kwietnia) 15. posiedzeniu Sejmu, posłowie pracują m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, projektem ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wdrożenie unijnych regulacji dotyczących europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS)
30 marca odbyło się drugie czytanie nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt wykonuje decyzję Komisji Europejskiej 2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service - EETS. Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamontowanego w pojeździe. W efekcie pobór opłat na drogach krajów UE, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym w Polsce, zostanie uproszczony, ale nie wpłynie na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami w Polsce. Użytkownik drogi będzie mógł zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę. Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (system viaToll). Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego. Komisja Infrastruktury, która rozpatrywała projekt w pierwszym czytaniu, przyjęła go z poprawkami legislacyjnymi.

Nazwy ulic i obiektów publicznych nie będą mogły nawiązywać do symboli komunizmu
To główne założenie senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Posłowie pracowali nad tą propozycją w drugim czytaniu. Zakłada ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z projektem za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Projekt zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 2 lat od wejścia w życie ustawy. Decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z projektowanymi przepisami nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej będzie podejmował wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wprowadziły do projektu m.in. poprawkę skracającą – do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – okres, w jakim jednostki samorządu terytorialnego musiałyby zmienić nazwy, które upamiętniają lub propagują komunizm albo inny ustrój totalitarny.

Uproszczenie i uelastycznienie procedur przetargowych – wprowadzenie czytelnych reguł dotyczących zamówień publicznych
31 marca Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w nim rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W dokumencie, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców.

Do projektu wprowadzono rozwiązania wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz włączono do niego regulacje, które nie są związane z wykonaniem przepisów unijnych. Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.

W projekcie położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych. Są wśród nich takie kwestie jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Zaproponowano również ustanowienie nowego instrumentu - partnerstwa innowacyjnego, wykorzystywanego do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Zaproponowano też promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych. Ponadto projektowane rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom przez np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach.

Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie od kwietnia 2018 r. obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym. Ma ona dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Przewidziano też sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od tego wymogu przy składaniu ofert.

Źródło: Sejm RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.