Obszary wszystkieRada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę krajobrazową dla Gdańska. Ma ona na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej, oczyszczenie jej z nielegalnych reklam, stworzenie spójnych wytycznych odnośnie umieszczania nośników reklamowych oraz ich ujednolicenia.

 

Uchwała, której pełna nazwa brzmi "Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane" reguluje szczegółowo rozmieszczenie nośników reklamowych oraz ogrodzeń, by przestrzeń miejska była bardziej przyjazna dla mieszkańców i turystów, przejrzysta oraz chroniona przed ekspozycją w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Korzyści z wprowadzenia uchwały to uporządkowanie przestrzeni publicznej w Gdańsku i odsłonięcie wartościowych obiektów. Będziemy mogli wreszcie podziwiać nasze piękne miasto, gdyż budynki i krajobraz nie będą przesłaniane reklamami – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej – Prace nad uchwałą trwały wiele miesięcy, zawiera ona wiele szczegółowych zapisów i stanowi ważny dokument nie tylko w szerokiej perspektywie dbania o przestrzeń miejską, ale również uwzględnia opinię i oczekiwania mieszkańców.

Zgodnie z zapisami uchwały Miasto Gdańsk zostało podzielone na osiem obszarów, dla których opracowano wytyczne dotyczące ulokowania m.in. reklam wolnostojących, szyldów, reklam na budynkach oraz obiektów małej architektury.

- Wyznaczyliśmy osiem stref w Gdańsku o różnych zasadach. Te najbardziej istotne, o randze światowej, to Główne Miasto i Stocznia Cesarska. Tam zasady są najbardziej restrykcyjne, tzw. „strefa 0”. Dalej są obszary wpisane do rejestru zabytków. Dalej obszary tzw. dolnego tarasu, pas nadmorski, aż po obszary Gdańska Południe i obszary przemysłowe, gdzie uprawnienia reklamowe są najszersze – wyjaśnia Michał Szymański, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Uchwała krajobrazowa to swoisty przewodnik regulujący, co można umieszczać w przestrzeni publicznej, a co nie. Dotąd obok nośników porządnych i legalnych, pojawiały się też nośniki nielegalne i nieestetyczne. Uchwała określa m.in., że ekrany świetlne (ledy) mogą pojawiać się tylko na obiektach sportowych (np. Ergo Arena), a tzw. windery (flagi reklamowe) tylko na plażach i wyłącznie w kolorze białym. Najwyższe, bo 20-metrowe formy reklam, mogą stać na obszarach przemysłowych, przy obwodnicach, czy na terenie centrów logistycznych przy drogach szybkiego ruchu.

grunwaldzkahuciskojasienoliviapodwaletrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace nad uchwałą krajobrazową rozpoczęły się jesienią 2015 roku, wówczas powołano Zespół Konsultacyjny ds. Ochrony Krajobrazu. Proces projektowy trwał w latach 2016-2017, kiedy to dokonano podziału miasta na obszary, sporządzono projekt oraz odbywały konsultacje i opiniowanie wewnętrzne i zewnętrzne. W tym czasie trwały również konsultacje z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 31 sierpnia 2017 r. nastąpiło uzgodnienie treści uchwały.

Od 19 września do 9 października 2017 r. dokument był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Wpłynęło 446 uwag do uchwały, które zostały przeanalizowane i zostały w 44% uwzględnione lub uwzględnione w całości.

Uchwała została przyjęta przez radnych stosunkiem głosów: 22 za, 1 przeciw, 5 radnych się wstrzymało.Uchwała przewiduje 24-miesięczny okres karencji na dostosowanie nośników do nowych przepisów.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.