Spis treści

Uprawnienia budowlaneZa samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

W szczególności działalność ta obejmuje:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
 • Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

  Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego, którym jest odpowiednia do miejsca zamieszkania Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
  Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

  Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

  Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

  1. projektowania;
  2. kierowania robotami budowlanymi.

  W uprawnieniach budowlanych jest określona specjalność i ewentualna specjalizacja techniczno-budowlana oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.

  Uprawnienia budowlane są udzielane m.in. w specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej;
  • drogowej;
  • mostowej;
  • kolejowej.

  Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub mostowej wymaga:

  1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:

  a) ukończenia studiów magisterskich na kierunku budownictwo,
  b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
  c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

  2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

  a) ukończenia wyższych studiów zawodowych (inżynierskich) na kierunku budownictwo,
  b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
  c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

  3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

  a) ukończenia studiów magisterskich na kierunku budownictwo,
  b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

  4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

  a) ukończenia wyższych studiów zawodowych (inżynierskich) na kierunku budownictwo,
  b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
  Dodaj komentarz
  Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.