edroga04418 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Nowe przepisy wykonują decyzję Komisji Europejskiej w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service (EETS).

EETS to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamontowanego w pojeździe. W efekcie pobór opłat na drogach krajów UE, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, zostanie uproszczony, ale nie wpłynie np. na poziom obowiązujących cen. To kierowca będzie mógł zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę.

Dla kierowców wdrażane przepisy oznaczają fakultatywną możliwość skorzystania z usługi EETS, nie będzie to więc obowiązek. Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (system viaToll). Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego.

Sejm uchwalił nowelizację 13 maja, a prezydent podpisał ją 30 maja br.

Dz.U. 2016 poz. 770

Źródło: Sejm RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.