Spis treści

Koszty społeczne wstrzymania lub zaniechania budowy obwodnic cz. IIIKoszty czasu użytkowników infrastruktury drogowej dla wariantów bezinwestycyjnych oraz wariantów inwestycyjnych, to łączne koszty czasu podróży służbowych oraz łączne koszty czasu podróży niesłużbowych (codzienne dojazdy). Przyjęto, że samochody dostawcze i ciężarowe są tożsame z kierowcą służbowym, zaś samochody osobowe oraz autobusy z użytkownikiem prywatnym.

Tak więc, koszty czasu użytkowników dróg obliczono w rozbiciu na dwie kategorie:

  • poruszających się samochodami osobowymi (SO) i autobusami (A);
  • poruszających się samochodami dostawczymi (SD), samochodami ciężarowymi średnimi (SCs) oraz samochodami ciężarowymi ciężkimi (SCc).

Koszty zanieczyszczenia środowiska

Koszty zanieczyszczenia środowiska to łączne koszty generowane przez wszystkich użytkowników pojazdów poruszających się po drogach będących przedmiotem analizy. Koszty te obejmują: ujemny wpływ na zdrowie ludzkie, straty materialne i szkody środowiskowe oraz skutki emisji gazów cieplarnianych.

Koszty związane z uciążliwościami jakie stwarza ruch drogowy dla środowiska zostały oszacowane w sposób zaproponowany w opracowaniu Niebieska księga. Infrastruktura drogowa.[2] Powyższe koszty ekonomiczne obejmują koszty wynikające z emisji związków wytwarzanych bezpośrednio w trakcie procesu spalania paliwa – pierwotnych substancji zanieczyszczających, a jeśli w powietrzu występują inne związki chemiczne - wtórnych substancji zanieczyszczających w otoczeniu drogi. Podstawę obliczeń stanowi jednostkowy koszty ekonomiczny zanieczyszczenia środowiska, zależny do prędkości, typu pojazdu, rodzaju silnika (silniki benzynowe lub wysokoprężne), funkcji prędkości i zużycia paliwa przez poszczególne kategorie pojazdów. [3, 4]

Koszty wypadków drogowych i ofiar

Koszty wypadków drogowych i ofiar to koszty wypadków wszystkich użytkowników pojazdów poruszających się po drogach będących przedmiotem analizy. Koszty wypadków i ofiar w każdym wariancie obejmują:

  • koszty zabitych;
  • koszty rannych w wypadkach drogowych;
  • koszty wypadków i kolizji (straty materialne).

Za straty materialne wypadku lub kolizji uważa się koszty poniesione przez służby publiczne wezwane na miejsce zdarzenia (policja, karetka pogotowia), uszkodzenie drogi (bariery ochronne, pionowe znaki drogowe, urządzenia oświetleniowe, elementy sygnalizacji świetlnej i inne), a także straty ekonomiczne wynikające z uszkodzenia pojazdów.

Liczby wypadków, jakie wydarzą się na analizowanych drogach w układzie wariantu bezinwestycyjnego i układu inwestycyjnego określono na postawie wielkości natężenia ruchu w pojazdokilometach oraz względnego wskaźnika wypadku (wskaźnika prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku na 107 pojazdokilemetrów). Wskaźnik ten jest zróżnicowany w zależności od kategorii drogi. [3, 4]

Koszty względnej utraty wartości mieszkań - Augustów

Koszty obliczono metodą cen hedonicznych. Zakłada ona, że wartość kosztów społecznych nie mających swego odzwierciedlenia na rynku może być szacowana na podstawie obserwacji cen oraz popytu dóbr rynkowych. Podstawę analizy stanowi zróżnicowanie cen metra kwadratowego mieszkań położonych w centrum miasta:

  • przy trasie nr 8 (al. Kardynała Wyszyńskiego, ul. 29 Listopada, ul. Brzostowskiego, ul. Joachima Chreptowicza, ul. Wojska Polskiego, ul. Białostocka),
  • w pozostałych rejonach centrum miasta.

Przy dużej liczbie transakcji zawieranych dla podobnych dóbr, ale różniących się konkretną cechą, ujawniane różnice cen występujących w transakcjach pozwalają określić koszty społeczne istnienia cechy różnicującej. Założono, że główną przyczyną zróżnicowania wielkości cen m2 mieszkań jest ruch tranzytowy przez Augustów.

Na podstawie badań przeprowadzonych w biurach pośrednictwa nieruchomości oraz na podstawie analizy indywidualnych ofert sprzedaży mieszkań, wynika że średnia różnica w cenie m2 mieszkań III kwartale 2008 roku wynosiła 300 zł/m2. W analizie przyjęto, że średnia wielkość mieszkania wynosi 50 m2. [4]

Koszty względnej utraty wartości gruntów - Wasilków

Koszty obliczono metodą cen hedonicznych. Zakłada ona, że wartość kosztów społecznych nie mających swego odzwierciedlenia na rynku może być szacowana na podstawie obserwacji cen oraz popytu dóbr rynkowych. Podstawę analizy stanowi zróżnicowanie cen: gruntów rolnych zabudowanych, terenów mieszkaniowych, terenów zabudowanych, zurbanizowanych terenów niezabudowanych między Wasilkowem a Supraślem. Miejscowości te wykazują wiele podobnych cech wpływających na ceny ziemi: zbliżone warunki lokalizacyjne (oddalenie od Białegostoku), zbliżone walory krajobrazowe (bliska obecność dużego kompleksu leśnego Puszcza Knyszyńska oraz rzeki Supraśl), możliwość dojazdu komunikacją miejską, istnienie miejsca kultu religijnego.

Przy dużej liczbie transakcji zawieranych dla podobnych dóbr, ale różniących się konkretną cechą, ujawniane różnice cen występujących w transakcjach pozwalają w określić koszty społeczne istnienia cechy różnicującej. Założono, że główną przyczyną zróżnicowania wielkości cen ziemi jest droga nr 19. Założono również, istnienie innych, mniej istotnie przyczyny w zróżnicowaniu cen, dlatego więc do obliczenia kosztów społecznych przyjęto 70% wartości różnicy gruntów.

Na podstawie badań przeprowadzonych w biurach pośrednictwa nieruchomości oraz na podstawie analizy indywidualnych ofert sprzedaży gruntów ustalono, że średnia różnica w cenie gruntów zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę wynosi 24 zł/m3. [3]

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.